Publikasjoner

Årsmeldinger / Årsmelding 2017 / Publikasjoner

Her er årets bidrag

Bøker

Miele, Mara, Higgins Vaughan, Hilde Bjørkhaug and Monica Truninger: Transforming the Rural. Global Prcesses and Local Futures. Emerald Group Publishing Limited 2017. Research in Rural Sociology and Development

Artikler i vitenskapelige tidsskrift med vurderingsordning

Becuţ, Anda Georgiana og Egil Petter Stræte: Introduction Contemporary food practices. Spaces of food production and consumption. International Review of Social Research 2017 7(2): 69-70

Bjørkhaug, Hilde og Karlheinz Knickel: Rethinking the links between farm modernisation, rural development and resilience. Journal of rural studies. Guest editor Special Issue

Brobakk, Jostein Tapper: Klima for endring? Norske bønders holdninger til klimaendring og ny klimapolitikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017. 33.(3-4): 272-291

Flemsæter, Frode, Hilde Bjørkhaug og Jostein Tapper Brobakk: Farmers as climate citizens. Journal of Environmental Planning and Management 2017

Follo, Gro Irene, Gun Lindestav, Alice Ludvig, Lede Vilkriste, Teppo Hujala, Heimo Karppinen, Francois Didolot og Diana Mizaraite: Gender in European forest ownership and management: reflections on women as “New forest owners”. Scandinavian Journal of Forest Research 2017

Forbord, Magnar og Jostein Vik: Food, farmers, and the future: Investigating prospects of increased food production within a national context. Land Use Policy.  67: 546-557

Hansen, Lillian og Hilde Bjørkhaug: Visions and Expectations for the Norwegian Bioeconomy. Sustainability 2017, 9(3)

Hoffman, Matthew: The Role of Public Land Use Planning in Facilitating Conservation on Private Land. Natural Areas Journal 37(4):556-563

Klerkx, Laurens, Egil Petter Stræte, Gunn-Turid Kvam, Eystein Ystad og Renate Marie Butli Hårstad: Achieving best-fit configurations through advisory subsystems in AKIS: case studies of advisory service provisioning for diverse types of farmers in Norway. The Journal of Agricultural Education and Extension 2017; 23.(3) s. 213-229

Klimek, Björn og Hilde Bjørkhaug: Norwegian Agro-Food Attracting Private Equity Capital; Varieties of Capitalism – Varieties of Financialisation?. Sociologia Ruralis 2017; 57(2): 171-190

Kvam, Gunn-Turid, Hilde Bjørkhaug og Ann-Charlott Pedersen: How relationships can influence an organic firm’s network identity. European Planning Studies 2017; 25(7): 1147-1165

Münchausen, Susanne von, Anna Maria Häring, Gunn-Turid Kvam og Karlheinz Knickel: It’s Not Alaways about Growth! Development Dynamics and Management in Food Businesses and Chains. International Journal of Sociology of Agriculture and Food 24(1): 37-55

Otte, Pia Piroschka og Jostein Vik: Biochar systems: Developing a socio-technical system framework for biochar production in Norway. Technology in society. 51 (2017): 34-45

Stræte, Egil Petter, Jostein Vik og Bjørn Gunnar Hansen: The Social Robot: A Study of the Social and Political Aspects of Automatic Milking Systems. Proceedings in Food System Dynamics 2017: 220-233

Vik, Jostein og Gunn-Turid Kvam: Trading Growth – A Study of the Governance of Norwegian Whey Protein Concentrate Exports. Proceedings in Food System Dynamics 2017 s. 145-154

Governance and growth – A case study of Norwegian whey protein concentrate exports. International Journal on Food System Dynamics 8(4): 336-346

Vik, Jostein og Egil Petter Stræte: Embedded competence: A study of farmers’ relation to competence and knowledge. Proceedings in Food System Dynamics 2017 s. 392-403

Wehn, Sølvi og Katrina Rønningen: Prosjekt ENGKALL: Tilpasset skjøtsel av verdifulle slåtteenger. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 75(4): 209-216

Artikler i bøker, konferanse­rapporter/eksterne rapporter, fagblad

Bjørkhaug, Hilde, Jostein Vik og Carol Richards: The chicken game-Organization and integration in the Norwegian agri-food sector. Research in Rural Sociology and Development 2017; Volum 24. s. 45-69

Haugen, Marit S.og Berit Brandth: Gender Identities and Divorce among Farmers in Norway. I Bock, Bettina B. og Sally Shortall (red.) Gender and Rural Globalization – International Perspectives on Gender and Rural Development. CABI Publishing

Stræte, Egil Petter: Quality as a competitive advantage for the rural food industry. I Lindgreen, Adam, Martin K. Hingley, Robert J.Angell, Juliet Memery and Joelle Vanhamme(red.): A Stakeholder Approach to Managing Food. Local, National, and Global Issues. Routledge. s. 241-255

Rapporter i egne serier

Almaas, Henrik Eli: Investeringer i landbruket. En evaluering av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlenes effekt og måloppnåelse. R 5/17

Eidem, Bjørn: Matsikkerhet og internasjonale markeder. R 8/17

Follo, Gro: Skogeierrettet oppsøkende virksomhet i kystskogfylkene – en dokumentstudie. R 6/17

Fretheim, Rebekka Louise Armstrong: Norske tindevegleiarar som aktørar i utviklinga av det naturbaserte reiselivet. R 4/17

Frisvoll, Svein, Arild Gjertsen, Maja Farstad og Rita M. Sivertsvik: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen. Hvordan organisere styring og ledelse i vertskommunesamarbeid? R 2/17

Heggem, Reidun, Anne Margrethe (Maggi) Brigham og Alexander Zahl-Thanem: Overvekt blant bygdebarn – årsaker og forebygging. En forprosjektrapport. R 7/17   

Kampevoll, Fredrik: Hvilke trekk ved rurale norske kommuner påvirker andelen ikke-vestlige innvandrere? R 3/17

Sønvisen, Signe Annie, Jahn Petter Johnsen og Jostein Vik: Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske. R 1/17

Thanem, Alexander, Farstad, Maja og Marit S.Haugen: Innvandrere og integrering i bygd og by. Komparative analyser mellom rurale og urbane kommuner. Notat 1/2017

Thanem, Alexander: Befolkningens syn på utviklingen i distriktene. Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner. Notat 2/2017

Vik, Jostein, Alexander Zahl-Thanem og Henrik Eli Almaas: Virksomme virkemidler? En analyse av budsjettstøtte og oppnåelse av politiske mål for jordbruket. R 9/17

Rapporter i eksterne serier

Flø, Bjørn Egil og Jostein Vik: Scenarioer for norsk landbruksproduksjon. En snål rapport, et tverrfaglig eksperiment, og et diskusjonsgrunnlag. Ås: NIBIO. Rapport 3/2017

Forbord, Magnar, Jannike Falk-Andersson, Jan Åge Riseth og Birger Vennesland: Current industrial uses of biological resources and products in Norway. A cross-sectoral view on the bio economy. Report 12/2017. Tromsø: Norut

Gjertsen, Arild, Svein Frisvoll, Jostein Tapper Brobakk, Annelin Gustavsen, Bjarne Lindeløv og Rita Sivertsvik: Innbyggermedvirkning i kommunereformen. Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og spørreundersøkelser. Bodø: Nordlandsforskning Rapport 9/2017

Gundersen, Vegard, Olav Strand,  Frode Flemsæter, Ingrid Nerhoel, Alexander Thanem og Line Camilla Wold: Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning. Rapport 1313/2017

Otte, Pia, Benjamin Sovacool og Fabiani Appavou: Distributed Renewable Energy for Energy Access (kapitel 3): Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat). ISBN 978-3-9818107-6-9

Wehn, Sølvi, Line Johansen, Knut Hovstad, Katrina Rønningen og Rob J.F. Burton: Tilpasset skjøtsel av verdifulle slåttemarker basert på brukererfaringer og tradisjonell og forskningsbasert kunnskap – ENGKALL. Ås: NIBIO Rapport 3 (149)

Annet

Bjørkhaug, Hilde og Alexander Zahl-Thanem: Andelen kvinnebønder øker. Faktaark 4/17

Follo, Gro: Kan mørke og stillhet være en turistopplevelse? Blogg på forskning.no 10.10.17

Hårstad, Renate Marie Butli og Egil Petter Stræte: Melkerobotbønder mer tilfreds med HMS, ferie og fritid. Faktaark 7/17

Otte, Pia, Lars Henrik Ståhl og Ricardo Bernardo: “The village of the yellow tire” (dokumentar om soltørking av frukt i Mosambik), november 2017

Rønningen, Katrina og Sølvi Wehn: Engkall – Samarbeidsprosjekt NIBIO og Bygdeforskning. Faktaark 3/17

Stræte, Egil Petter og Alexander Zahl-Thanem: Nabobønder er viktigste kunnskapskilde. Faktaark 5/17

Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder. Faktaark 6/17

Thomassen, Maria Kollberg, Adam O’Toole, Erik Joner, Roman Tschentscher, Pia Otte, Jostein Brobakk, Jostein Vik, Svein Horn, Lars Vik og Trond Halvorsen: Utvikling og implementering av biokull som klimatiltak i Norge. SINTEF prosjektnotat, 31.08.17

Vik, Jostein og Alexander Zahl-Thanem: Stabil bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk landbruk. Faktaark 1/17

Vik, Jostein, Hilde Bjørkhaug og Alexander Zahl-Thanem: En større andel av bøndene har hatt positiv økonomisk utvikling på sine bruk. Faktaark 2/17