Regnskap

Tall og fakta

Resultatregnskap og balanse

Regnskap

   
DRIFTSINNTEKTER 2017 2016
Basisbevilgning 1) 8 444 000 8 333 000
Stim-EU midler 300 000 0
Prosjektinntekter 36 839 887 34 824 082
Andre inntekter  2) 168 000 286 216
SUM DRIFTSINNTEKTER 45 751 887 43 443 298
DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader  3) 23 634 005 21 851 853
Direkte utgifter prosjekt  4) 2 710 460 4 218 059
Drift administrasjon 5 082 695 4 843 782
Ordinære avskrivninger 254 158 362 052
Tilskudd samarbeidspartnere 13 455 703 10 475 574
SUM DRIFTSKOSTNADER 45 137 021 41 751 320
DRIFTSRESULTAT 614 866 1 691 978
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Renteinntekter 262 749 283 069
Rentekostnader 1 523 631
RESULTAT AV FINANSPOSTER 261 226 282 438
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 876 092 1 974 416
Skattekostnad  6) 0 22 123
ÅRETS RESULTAT 876 092 1 952 293
OVERFØRINGER
Overført fra/ avsatt til annen egenkapital 876 092 1 952 293
SUM OVERFØRINGER
876 092 1 952 293

 

Balanse

EIENDELER 31.12.2017 31.12.2016
ANLEGGSMIDLER 
Bedriftshytte 2 296 897 2 296 897
Utstyr og inventar 440 468 594 006
Inventar bedriftshytte 0
SUM ANLEGGSMIDLER 2 737 365 2 890 903
OMLØPSMIDLER
Kundefordringer 2 623 825 1 815 349
Prosjektbevilgninger ikke utfakturert 6 400 250 2 865 535
Andre kortsiktige fordringer 198 379 325 963
Aksje i Oi! Trøndersk mat og drikke AS 6 075 6 075
SUM FORDRINGER 9 228 529 5 012 922
Kontanter og bank 9) 18 411 515 27 158 375
SUM OMLØPSMIDLER 27 640 044 32 171 297
SUM EIENDELER 30 377 409 35 062 200
EGENKAPITAL OG GJELD    
EGENKAPITAL 10)
Grunnfond 200 000 200 000
Annen egenkapital 11 349 249 10 473 158
Kompetansefond 1 000 000 1 000 000
SUM EGENKAPITAL 12 549 249 11 673 158
GJELD
Leverandørgjeld 2 403 038 6 125 047
Skyldig skattetrekk, arb.giv.avg., feriepenger, foreningskontingent 3 942 005 3 984 390
Avsetning inntjeningsfri forskningsledelse 738 505 693 895
Betalbar skatt 6) 0 22 123
Prosjektbevilgninger overført til neste år 9 757 250 12 168 057
Annen kortsiktig gjeld 987 362 395 530
SUM KORTSIKTIG GJELD 17 828 160 23 389 042
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 30 377 409 35 062 200

Utdrag fra årsregnskap og noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Skatter

Skatteetaten vedtok i 2010 at Ruralis driver skattepliktig virksomhet, og skatt ble derfor beregnet og avsatt i regnskapet fra og med 2010.
I henhold til forlik med Skatteetaten inngått i 2015, har stiftelsen nå delt skatteplikt.
Det betyr at inntekter fra prosjekter som er vurdert å være skattepliktige tas til skattemessig inntekt. Øvrige inntekter er skattefrie.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt vedrørende den skattepliktige delen av virksomheten.
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling i senere perioder. Det er beregnet utsatt skatt/utsatt skattefordel av netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, som er beregnet å gjelde den skattepliktige delen av virksomheten.

Klassifisering av poster i regnskapet

Eiendeler som ikke er bestemt for varig eie eller bruk, er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller innen ett år etter balansetidspunktet, er klassifisert som kortsiktig gjeld. Ruralis har ingen langsiktig gjeld.

Vurderingsprinsipper

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi, tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd inntektsføres i den periode kostnadene de er ment å dekke, påløper.

Ikke-avsluttede prosjekter

For prosjekter som ikke er avsluttet ved årsskiftet, er det foretatt en konkret vurdering av framdrift, påløpte kostnader, forskuddsbetalinger og resterende arbeid. Forskuddsbetalte prosjektbevilgninger (arbeid ikke utført) er oppført som kortsiktig gjeld i balansen. Utført, ikke fakturert arbeid er inkludert i omløpsmidler under Prosjektbevilgninger ikke utfakturert og Kundefordringer.

Pensjonskostnader – oppdatert

Ruralis har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte gjennom forsikringsselskap. Ordningen omfatter pr. 31.12.17 i alt 33 personer. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller loven om obligatorisk tjenestepensjon.
Pensjonspremien utgjorde i 2017 kr 1 874 743 inkl. omkostninger. De ansatte trekkes 2 % i lønn som går til dekning av en del av pensjonskostnadene. Dette utgjorde kr 352 020 i 2017. Innskuddsfond utgjorde pr. 31.12.17 kr. 5 358 353.
I forbindelse med overgang til ny pensjonsordning ble det i 2017 betalt kr 448 423 kr i ekstrapensjonsordning til ansatte.

Avtalefestet pensjon

Ruralis har AFP for sine ansatte. Premien for 2017 utgjorde kr 299 984. Det betales også premie til Sluttvederlagsordningen. Kostnadene er inkludert i personalkostnader.

Note 1 Basisbevilgning – oppdatert

Basisbevilgningen er på kr 8 444 000.

Note 2 Andre inntekter

Denne posten består hovedsakelig av diverse honorarer (bl.a. for foredrag), påmeldingsavgifter konferanse, rapportsalg, refusjon av reiseoppgjør og inntekt fra utleie av bedriftshytte til ansatte.

Note 3 Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser  

2017 2016
Lønninger 18 262 648 16 901 219
Folketrygdavgift 2 871 878 2 406 668
Pensjonskostnader* inkl. AFP 2 271 130 2 235 165
Personal- og gruppelivsforsikring 157 356 180 731
Avsetning/uttak inntjeningsfri 44 610 116 182
Andre personalytelser 3 196 4 392
Sum personalkostnader 23 634 005 21 851 853
Bruk av premiefond Storebrand       0 0
Bokført personalkostnad 23 634 005 21 851 853

Se noteopplysninger; Pensjonskostnader

Antall ansatte i løpet av året (inkl. bistillinger): 39

Dette tilsvarer 29,1 årsverk

Ytelser til ledende personer

  Direktør Styret
Lønn 910 761 206 007
Pensjonspremie 131 337  
Andre ytelser 9 461  

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2017 utgjør kr 150.325, derav er kr 103.300 ordinært revisjonshonorar og kr 47.025 for annen bistand. Alle beløp eks mva

Note 4 Direkte utgifter prosjekt

Denne posten består av drift og reiser som er påløpt på prosjektene.

Note 6 Skatter

Ruralis (tidl. Bygdeforskning) har iht. forlik med Skatteetaten i 2015, delt skatteplikt. Det betyr at inntekter fra prosjekter som er vurdert å være skattepliktige, tas til skattemessig inntekt. Øvrige inntekter er skattefrie.

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Note 9  Kontanter og bank

Herav på bunden bankkonto for skattetrekk kr. 1 014 402

 Note 10 Egenkapital

  Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital
  Grunnfond Annen EK Kompetansefond
Egenkapital pr. 31.12.16 200 000 10 473 158 1 000 000
Årets resultat        876 092  
Egenkapital pr. 31.12.17 200 000 11 349 250 1 000 000

 

Nøkkeltall

 

 

 

 

NØKKELTALL 2017
2016 2017
Artikler i vitenskapelige tidsskrift med referee 10 17
Fagbøker, lærebøker og andre selvstendige utgivelser 2 1
Kapitler/artikler i vitensk. bøker 14 2
Rapporter i egen serie 9 19
Foredrag/fremleggelse av paper 43 36
Populærvitenskapelige foredrag og artikler i fagtidsskrift/konferanserapporter 143 127
Ledere, kronikker, kommentarer, anmeldelser 24 20
Masteroppgaver fra studenter med tilknytning til Ruralis 2 4
Årsverk totalt 26,8 28,8
Forskerårsverk 22 24