Ekstern aktivitet

Årsmeldinger / Årsmelding 2020 / Ekstern aktivitet

Her finner du en oversikt over ekstern aktivitet utført av våre ansatte i 2020

Paper/poster presentasjoner

Palmer, Erika og Maja Farstad: It’s not just counting the women. INCOSE International Workshop 2020. Torrance, CA, USA, 25.-28.01.20 

 Zahl-Thanem, Alexander: Psykisk helse blant bønder i rovdyrutsatte områder. Nordisk møte om landbrukshelse, Digital konferanse, november 2020 

Foredrag, formidling, møteinnledninger

Almås, Reidar: Framtidas landbruk- og eit oppgjer med dei som meiner at kjøttkutt løyser klimautfordringane i landbruket. Innlegg på landbrukskonferanse i regi av Næringsforeninga i Gauldalen og Bondelaga i Midtre Gauldal, Støren, 12.02.20 

BygdedødenInnlegg for ProtestfestivalenBygland, 04.09.20 

Dei nye distriktsopprøra i lys av varige konfliktlinjer i norsk politikkInnlegg på Distriktspolitisk landskonferanse, Stjørdal, 23.09.20 

Distriktsopprøret – eit sunhetsteikn om norsk politikkInnlegg for Lokalsamfunnsforeninga sitt webinar26.10.20

Hvordan bygge attraktive lokalsamfunn? Innlegg på Hav-i-nar i regi av Nettverket fjord- og kystkommuner (NFKK), 13.10.20 

 Norsk landsbygd i dag. Foredrag ved 75-årsjubileum, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 02.02.20 

Grunnrentefond til fordeling. Innlegg på Digitalt distriktspolitisk fagseminarHandelshøgskolen Innlandet,10.02.20 

Brobakk, Jostein, Ivar Pettersen og Birger Vennesland: Interaksjonen mellom tilbyder og bestiller i et helhetlig perspektiv. Presentasjon sluttkonferanse Demensomsorg på gård, Gardermoen, 23.10.20 

Fuglestad, Eirik: Kva skjer med landbruket etter korona? Kåkånomicsøkonomifestival, Stavanger, 21.10.20 

Grunnrente, Georgisme og Garborg. Kåkånomicsøkonomifestival, Stavanger, 23.10.20 

Innlegg om distriktsopprør og klima, Kommunenes Klimakonferanse, Oslo, 27.10.20 

 Debattant på diskusjonen, By og land i pandemiens skygge, Trondheim folkebibliotek, 28.10.20 

Fuglestad, Eirik og Anders Melås:  Innlegg om distriktspolitikk, Agendaakademiet, Oslo, 18.10.20 

Forbord, Magnar: Innspill fra Ruralis om landbruk og sirkulærøkonomi. Innspillsseminar om landbruk, bioøkonomi og sirkulær økonomi. Landbruks- og matdepartementet, 04.03.20 

Frisvoll, Svein: Innspill til Arbeiderpartiets programkomite: – 10 råd for en distriktspolitisk revitalisering. Stortinget, Oslo, 11.03.20  

Foredrag på Mardøla-seminaret 2020. Mardøla 50 år etter – med forskerbrillene på. Eikesdal, 07.08.20  

Velkommen til Distriktspolitisk landskonferanse. Innledning, Distriktspolitisk landskonferanse: en dag med periferien i sentrum, Stjørdal 22.09.20 

Velferdsstaten og Distrikts-Norge ved et veiskille – på vei mot økt geografisk ulikhet i velferden?. Innlegg, Distriktspolitisk landskonferanse: en dag med periferien i sentrum, Stjørdal 22.09.20 

Frisvoll, Svein og Bjørn Eidem: Innspill til Høyres programkomite: – 10 råd til en politikk for «Levende lokalsamfunn for fremtiden» (også i distriktene). Høyres hus, Oslo, 25.02.20 

Haugen, Randi Wenche, Helene Muri og PIa Otte: Siste utvei – nye og drastiske klimaløsninger?. NTNU Kveld, Dokkhuset Trondheim, 22.01.20 

Hind, Liv Jorunn, Anne Prestvik og Brit Logstein: Demensomsorg på gård. nibio.no [Internett], 29.10.20
Demensomsorg på gård gir store smil. Forskning.no [Internett], 11.11.20

Kvam, Gunn-Turid: Rådgivning ved implementering av elektroniske bjeller for sau i Sogn og Fjordane. Presentasjon   ved regionalt seminar i AgriLink [Internett], 10.11.20 

Rådgivning ved implementering av melkerobot i Trøndelag. Prestentasjon ved regionalt seminar i AgriLink [Internett], 13.11.20 

Hva kan Trøndelag tilby Europa?  – Kartlegging av Trøndelag som bioøkonomiregion. Presentasjon, Europadagene i TrøndelagSteinkjer, 27.11.20 

Lindberg, Kreg, Magnar Forbord og Rita Moseng Sivertsvik: Tourism and community resilienceResearch paper. Presentert av førsteforfatter under 2020 TTRA International Conference. VictoriaBC, Canada.  

Logstein, Brit og Jostein Brobakk: Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens i et samfunnsperspektiv. Presentasjon sluttkonferanse Demensomsorg på gård, Gardermoen, 23.10.20 

Logstein, Brit, Jostein Brobakk, Maja Farstad og Heidi Knutsen: Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens i et samfunnsperspektiv: Tilbyder. Samling Inn på tunet Trøndelag, 14.11.20 

Melås, Anders: “Internasjonal statistikk og data”. Ruralis, startkonferanse “Nasjonal og global tilgang på fôrråvarer til akvakultur” [Internett]06.10.20 

Det gode liv i hele landet – litteratur på feltet og ungdommens distriktspanel” Agenda, Agenda-akademiet, Oslo, 18.10.20 

Moderator ved seanse med Ungdommenes distriktspanel og Distriktssenteret, Ruralis, Distriktspolitisk landskonferanse, Stjørdal, 23.09.20 

Otte, Pia: Biokull som klimatiltak gjennom lokal folkefinansiering. NTNU Kveld, Dokkhuset Trondheim, 22.01.20 

Klimatiltak i landbruket og lokal folkefinansiering. NRK Frokostradio, Trondheim, 22.01.20 

Klimakvoter i luftfarten åpner for lokale muligheter, workshop Luftfartskonferansen 2020, Bodø, 28.01.20

Rønningen, Katrina: Tilpasningsmuligheter i beitenæringene? Scenarier og mulige utviklingstrekk. Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn, Hamar, 20.01.20 – 21.02.20 

Bioeconomy as new oil and sharing off benefits from the natural resources. NTNU Oceans Breakfast meeting, Trondheim, 30.01.20

Sivertsvik, Rita Moseng: Er naturbaserte reiselivsbedrifter endringsdyktige? Naturbaserte reiselivsbedrifters bidrag til lokalsamfunnsresiliens. Digitalt foredrag på NMBUs fagseminarNaturbasert reiseliv før, under og etter koronakrisen. Ås/digitalt30.10.20 

Stræte, Egil Petter: Arbeid med innovasjon i dyrking og bruk av grovfôr. Avslutningskonferanse for Grovfôr, Ås, 15.01.20 

Kompetent bonde – med Grønn forskning som fødselshjelper. Grønn forskningskonferansen 2020, Hell, 10.02.20 

Tre tiltak for å gjøre leiejordmarkedet mer velfungerende. Digital sluttkonferanse LANDFRAG, 12.11.20 

Vinge, Heidi: Digitalt folkemøte: Hvordan skal Trondheim vokse?. Adresseavisen [Internett], 23.09.20 

Jord eller data? Innledning til politikerdebatt og oppsummering. Kåkånomicsøkonomifestival, Stavanger, 21.10.20  

Jord eller data? Tour de kåkånomics på Bryne! Youtube [Internett], 21.10.20

Kronikker og debattinnlegg

Almås, Reidar: Var det ei koronakrise vi trong for å skifte spor? Kronikk, Adresseavisen, 27.04.20

Blir bygda ein betre stad etter koronaen? Kronikk Nationen, 30.05.20 

Almås, Reidar og Magnus Marsdal, Manifest Tankesmie: Nordisk beredskapspakt for mat og medisin? Kronikk, Nationen, 09.10.20 

Almås, Reidar, Eirik M. Fuglestad og Anders Melås: “Regionalt matsystem?” Kronikk, Klassekampen, 30.05.20 

Samanbrot i matvaresystema. Kronikk, Bondebladet, 11.06.20 

Almås, Reidar og Eirik FuglestadKorleis møte distriktsopprøra?, Kronikk, Dagsavisen, 07.09.20 

Brobakk, Jostein: Hvordan landbruket havnet på klimadefensiven. Kronikk, Nationen, 10.06.20 

Forbord, Magnar: Arealfordeling og krysskjøring i jordbruket. Faglig snakka, Nationen, 30.09.20 

Frisvoll, SveinMardøla viser hvor sterkt følelsen av tap sitter igjen i generasjone. Kronikk, Nationen, 12.08.20 

Fredman, Peter, Jan Vidar Haukeland, Knut Bjørn Stokke, Petter Dybedal og Magnar Forbord: Naturbasert reiseliv kan komme styrket ut av koronakrisen. Kronikk, Nationen, 01.05.20 

Fuglestad, Eirik: Då traktorane byrja å legge egg. Bondebladet, 02.01.20 

Motkulturar eller kulturkløft, Faglig Snakka, Nationen, 22.01.20 

Bør samvirka kutte foredlingsleddet? Bondevennen, 13.03.20 

Vil me tilbake til den permanente økologiske og økonomiske krisa? Stavanger Aftenblad, 14.04.20 

Offentlig støtta anarkisme. Røyst, 18.05.20 

USA i oppløysing, Kronikk, Stavanger Aftenblad, 11.07.20 

Norsk utmark i endring, Kronikk, Tyr Magasin n4 20 

Far grev i molda. Klassekampen 21.08.20 

Den norske staten og maktas logikk. Nationen, 23.09.20 

Fuglestad, Eirik og Rob Burton: Ein perfekt dag for syntetisk mjølk. Faglig snakka, Nationen, 19.02.20  

Frå fossil kappital til biokapital. Ideer, Klassekampen, 17.03.20 

Fuglestad, Eirik og Reidar Almås: Dagros har ein plass i eit klimanøytralt NoregBergens Tidende, 21.03.20 

Korleis møte distriktsopprøra? Dagsavisen, 07.09.20 

Bygdetrollet, Kronikk, Klassekampen, 25.11.20 

Hårstad, Renate Marie Butli: «Et spørsmål om tillit». Kronikk, Nationen 13.05.20 

Kvam, Gunn-Turid, Anders Mørch, Egil Petter Stræte og Eystein Ystad: Framtid for digital rådgiving. Bondebladet 30.04.20 

Kvam, Gunn-Turid, Lars Bendik Austmo og Heidi Fossland: Gullstandard i Trøndersk bioøkonomi?  

Kronikk, Adresseavisen 18.05.20 og Trønderavisa 19.05.20 

Kvam, Gunn-Turid: Hvem gir bønder råd om ny teknologi? Faglig snakka, Nationen, 08.07.20 

Melås, Anders: “Klimakrangel om rødt kjøtt”. Kronikk, Nationen, 09.08.20 

Mittenzwei, Klaus: Jordleie og jordbruksinntekt. Kronikk, Nationen, 12.10.20 

Rønningen, Katrina: Utmarka i krisetider. Kronikk, Nationen, 14.04.20 

Stræte, Egil Petter: Mer dynamisk jordleie. Bondebladet, 19.11.20 

Tre tiltak for bedre jordleieavtaler. Nationen, 25.11.20 

Vinge, Heidi: Jordvernet, mangesysleri og EU. Kronikk, Nationen, 28.10.20 

Kommuneøkonomi på jordet. Kronikk, Adresseavisen, 22.09.20

Vinge, Heidi og Klaus Mittenzwei: Omfordeling av arealer vil lønne seg. Kronikk, Nationen, 09.11.20 

Winsvold, Aina: Skrem elgen før toget kommer. Faglig snakka”, Nationen23.12.20 

Zahl-Thanem, Alexander: «Hvor går de etter koronaen?». Kronikk, Nationen, 02.08.20 

Undervisnings-, veilednings og sensorarbeid

Brobakk, Jostein: Eksternsensor, masteroppgave, NORAGRIC Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), høsten 2020 

Forbord, MagnarSensor, masteroppgaver, NMBUfakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, våren 2020 

Frisvoll, Svein: Regional utvikling, flytting og bosetting: den norske bygda i endringGjesteforelesning, GEOG1011 Innføring i samfunnsgeografi, Geografisk institutt, NTNU. 04.11.20 

Stræte, Egil Petter: Sensor masteroppgave ved geografi, NTNU

Vinge, Heidi: Sensor, masteroppgave i sosiologi, bacheloroppgaver i sosiologi, våren 2020, og SOS1000 Innføring i sosiologi, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS), NTNU, høsten 2020 

Interessemotsetninger og matjord i by. Gjesteforelesning, GEOG1011 Innføring i samfunnsgeografi, Geografisk institutt NTNU, 14.10.20 

Zahl-Thanem, Alexander: Eksternsensor, Bacheloroppgave i Sosiologi. Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS), NTNU, våren 2020 

Utvalgsarbeid, verv

Almås, Reidar: Medlem i strategisk råd, Grønt kompetansesenter, Skjetlein vgs for naturbruk. 

Medlem i fagrådet for Landbrukets klima og energisenter på Mære. 

Frisvoll, Svein: styreleder, instituttstyret til Geografisk institutt, NTNU 

Medlem i programkomite for Forskningsinstituttenes fellesarenas årskonferanse 2021 

Gjefsen, Mads Dahl: Fagekspert, EU Horizon 2020 LC-SC3-CC-1-2020 Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition (RIA).  

Stræte, Egil Petter: Medlem av strategisk råd for utv. avd. ved Skjetlein og Mære v/Tr.lag fylkeskommune

Arrangering av kurs og konferanser

Almås, ReidarJostein Brobakk, Maja Farstad, Eirik Fuglestad og Anders Mehlum Maelås: Medarrangører Distriktspolitisk landskonferanse: en dag med periferien i sentrum, Stjørdal 22.09.20 

Eidem, Bjørn, Anders Mehlum Melås og Odd Roger Langørgen: Startkonferanse – Nasjonal og global tilgang på fôrråvarerTeams6.10.20 

Logstein, Brit og Alexander Zahl-Thanem m.fl.: Nordisk møte om landbrukshelse. Teams. 4.11.20 

Vinge, Heidi, Magnar Forbord og Odd Roger Langørgen: Arrangering sluttkonferanse på prosjektet Landfrag: Norske landbruksarealer: Er vi rustet for fremtiden? Bøndenes puslespill med jordlapper. Teams, 12.11.20 

Winsvold, Aina: Arrangering internasjonal digital konferanse

Annet

Brobakk, Jostein: Fagfellevurderer, Climatic Change 

Farstad, Maja: Fagfellevurderer, Agriculture and Human Values; European Countryside 

Forbord, Magnar: Fagfellevurderer Journal of Rural Studies 

Fagfellevurderer SN Applied Sciences   

Frisvoll, Svein: Fagfellevurderer, Journal of Rural Studies   

FagfellevurdererMarovian Geographical Reports 

Mittenzwei, Klaus: Agronomy for Sustainable Development 

Otte, Pia: Fagfellevurderer Danida Fellowship Centre, Denmark

Stræte, Egil Petter: Fagfelle for Journal of Rural Studies, fagfelle for søknader til Regionalt forskningsfond, adm av Norges forskningsråd

Zahl-Thanem, AlexanderReferee-arbeid for Tidsskriftet Utmark, 2020