Distriktskommune 3.0: Bedre samfunnsutvikling gjennom forenkling av kommuneplanlegging i de minste kommunene

Innovasjons- og samskapingsprosjekt i perioden 2020-2023, med deltakelse fra seks prosjektkommuner.

Foto: Jostein Brobakk
Foto: Jostein Brobakk

Utgangspunktet er at de minste kommunene ofte har liten kapasitet til å møte plankrav grunnet ressursknapphet, få personer med mange roller og oppgaver, ingen «lettelser» i plankravene sammenliknet med store kommuner. Prosjektet tar sikte på å bøte på dette ved å foreslå forenklinger og forbedringer knyttet til plan og utviklingsprosesser i kommuner med under 2500 innbyggere. Prosjektet skal munne ut i konkrete forslag til endringer, som også kan komme andre (små)kommuner til nytte. Videre er målet at Distriktssentret og fylkeskommunene kan tilpasse og forbedre sin veiledning mot de minste kommunene i deres samfunnsplanlegging.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2020 - 31/12/2023

Prosjektnr

6601

Samarbeidspartnere

Nordlandsforskning

Finansiering

Distriktssenteret

Nyheter

Illustrasjonsbilde

Ny rapport: Enklere samfunnsplanlegging for små kommuner – nye veier til bedre utvikling

Prosjektet, som baserte seg på samskaping med deltakerkommunene, konkluderer med at økt planbevissthet og bedre rolleavklaring er nøkkelen…

Les mer

Bedre planlegging skal gjøre små kommuner mer effektive

Mange distriktskommuner opplever at innbyggertallet synker, gjennomsnittsalderen øker og det blir færre yrkesaktive i forhold til antall personer…

Les mer

Publikasjoner

  • Rapport

2023

R-6/23 Forenkling eller forbedring? Plankultur som grunnlag for strategisk samfunnsutvikling i de minste kommunene

Bidragsytere: Arild Gjertsen

Beskrivelse

Prosjektet «Distriktskommune 3.0 – bedre samfunnsutvikling gjennom forenkling av samfunnsplanleggingen i de minste kommunene» har hatt som mål å bidra til å forbedre samfunnsutviklingen i kommuner med færre enn 2500 innbyggere gjennom forenkling av samfunnsplanleggingen. Økt planbevissthet, utvikling av plankultur og bedre rolleavklaring mellom folkevalgte og administrasjonen er viktige forutsetninger for å lykkes med planprosessene, og utvikling av planer som kan fungere som operative styringsverktøy. Midtveis i prosjektperioden ble det utarbeidet en analyserapport med resultater fra en spørreundersøkelse og intervju med deltakerkommunene. Denne sluttrapporten inneholder oppsummeringer fra delrapporten og analyse av nytt datamateriale, samt overordnede analyser, råd og anbefalinger basert på deltakerkommunenes innspill i fysiske samlinger og en workshop.


Finansiering

Distriktssenteret


Link to Cristin

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.