En bærekraftig ressursforvaltning forutsetter at også landbrukets arealressurser blir utnyttet effektivt.

Formålet med prosjektet er prøve ut nye arbeidsformer i arealforvaltning, gjennom å bringe sammen arbeidsformer fra ulike deler av offentlig sektor. Nye arbeidsformer for mer effektiv forvaltning av landbruksarealer kan bidra til en bedre, og mer bærekraftig ressursutnyttelse, og en mer rasjonell og lønnsom drift i landbruket. I tillegg vil en bedre utnyttelse av bygdas samlede arealressurser ha positive effekter for skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskap. Gjennom et kunnskapsbasert grunnlag fra FoU-delen i prosjektet, blant annet nærmere og mer dyptgående innsikt i ulike sider ved eierskap til landbruksareal, skal det utvikles og prøves ut nye metodikker og nye arbeidsformer. Et strukturert samarbeid med andre deler av offentlig sektor om utvikling og utprøving av metodikker for å skape dialog og gode løsninger, vil bli gjennomført. Her vil Konfliktrådenes lange og varierte metodiske erfaring utgjøre et viktig element.
FoU-delen av prosjektet tar utgangspunkt i at det eksisterer et kunnskapsbehov på disse områdene:

1.Hvordan oppleves og erfares rolla som jordeier i bygdesamfunn preget av
ubalanse mellom driftsstruktur og eiendomsstruktur?
2.Hvilke barrierer (av juridisk, organisatorisk, sosial og emosjonell art)
eksisterer i forhold til en rasjonell og optimal utnyttelse av eksisterende
arealressurser?

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.