Landbruk21Trøndelag (L21T) er et regionalt innovasjonsprogram for en bærekraftig landbruk med nasjonal relevans.

L21T har som hovedoppdrag å mobilisere det kreative og kompetente landbruket til nytenking og samarbeid på tvers av ulike verdikjeder med involvering av tradisjonelle og utradisjonelle næringsaktører, forsknings- og kunnskapsmiljø, offentlig forvaltning, industrien og bøndene. L21T skal fremme synergi mellom blå og grønn sektor; jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri.

Økt verdiskaping, økt produksjon, industriell biomasseforedling, landbruk og folkehelse og klima/miljø er de strategiske innsatsområdene definert for L21T.

Bygdeforskning har det formelle oppdragsgiveransvaret for L21T. Grunnressursene for L21T er organisert i et sekretariat tilsvarende tre årsverk per år i prosjektperioden (2016-2019), hvorav prosjektleder utgjør ett årsverk. Prosjektene Grønn forskning i Midt-Norge og Kompetanseløft Trøndersk landbruk videreføres som et prosjekt under L21T. Prosjektlederen for Grønn forskning utgjør ett årsverk som inngår i sekretariatet. Videre bidrar Fylkesmannen i Sør- og Nord-Trøndelag med en arbeidsressurs tilsvarende om lag 0,6 årsverk til sekretariatarbeid.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.