Forskere

Maja Farstad

Seniorforsker - PhD (sosiologi)

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Maja Farstad har doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Hun jobber primært med sosiologiske problemstillinger på mikronivå, innen fagområder som lokalsamfunn, landbruk og lokal styring. I nåværende prosjekter forsker hun blant annet på stiavhengighet og fastlåste praksiser (lock-ins) innen verdikjeden til melk/storfekjøtt, relatert til klimautfordringene, samt på allmenhetens syn på samfunnets forespeilede overgang til en mer bio-basert økonomi. Hun har også overtatt ansvaret for RURALIS sin egen lokalsamfunnsundersøkelse (LSU). Farstads avhandling fra 2015 omhandler forholdet mellom hytteeiere og vertsamfunn, med hovedfokus på moralske vurderinger knyttet til hytteeiernes posisjon i vertskommunen, når det gjelder rettigheter, innflytelse og generell hensyntagen.