Fullskalaprosjekt med traktorforsøk (12 måneders drift) og utredning av avgiftregime, og miljø- og bærekraftforutsetningene for innføring av den nye fornybare diesel EN 15940 i norsk landbruk.

Prosjektet eies av Landbruk21Trøndelag og ledes av RURALIS v/ Bjørn Eidem. Prosjektet er organisert i 3 delprosjekter; A) Traktorforsøk, B) Avgiftsutredning og C) Bærekraftutredning. Tidsrammen for prosjektet er fra april 2018 og fram til utgangen av 2019.

Traktorforsøket ble igangsatt i august.

 

 

 

Fagansvarlige for delprosjektene er:

Høgskolen i Innlandet, Campus Blæstad v/ Hans Christian Endrerud er fagansvarlig for delprosjekt A) Traktorforsøk. Formål: Kartlegge og dokumentere driftssikkerhet, drivstofføkonomi og drivstofforbruk ved bruk av ny fornybar diesel EN15940  i allsidig jordbruk og i presisjonsjordbruk.

NMBU v/ Per Kristian Rørstad er fagansvarlig for delprosjekt B) Avgiftsutredning. Formål: Utrede hvordan kan det etableres effektive avgifter som gjør at ren biodiesel blir konkurransedyktig med konvensjonelt avgiftsfritt drivstoff i landbruket. Analyse i forhold til EØS og EU. Klarlegge hvilke deler av avgiftregimet som faller inn under landbrukspolitikken og dermed er unntatt EØS, og hvilke deler som må godkjennes i Brussel.

RURALIS utredning v/ Bjørn Eidem er fagansvarlig for delprosjekt C) Bærekraftutredning. Formål: kartlegge potensialet (mulighet og begrensning) for klimagevinst ved overgang til dagens beste biodiesel, evt annet biodrivstoff. Og gi en oversikt over utviklingen av andregenerasjons biodrivstoff som kan øke klimagevinsten ved slikt drivstoff i nær fremtid. Det skal i samarbeid med delprosjekt A, traktorforsøket, gjøres anslag av samlet klimagevinst ved kombinasjon av dagens beste biodiesel som drivstoff med driftsteknologi for presisjonsjordbruk.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.