Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk

Fullskalaprosjekt med traktorforsøk (12 måneders drift) og utredning av avgiftsregime, og miljø- og bærekraftforutsetningene for innføring av den nye fornybare diesel EN 15940 i norsk landbruk.

Eco-1

Prosjektet eies av Ruralis og ledes av Bjørn Eidem, prosjektleder ved Ruralis Utredning. Prosjektet er organisert i to delprosjekter. For det første er det hovedprosjektet som omfatter traktorforsøk, avgiftsutredning og bærekraftutredning. Tidsrammen for hovedprosjektet er fra april 2018 og fram til utgangen av 2019. Avgiftsutredningen og bærekraftutredningen ble sluttrapportert ved midtveisgjennomgangen i mars 2019. For det andre er det «gammeltraktorprosjektet», som er en utvidelse av traktorprosjektet med eldre traktorer uten «ad-blue»- og «common rail»-teknologi. Gammeltraktorprosjektet ble etablert i februar 2019 og avsluttes samtidig med hovedprosjketet.

Fagansvarlige for de ulike delene av prosjektet er:

Høgskolen i Innlandet, Blæstad v/ Hans Christian Endrerud er fagansvarlig for traktorforsøkene i hovedprosjektet og gammeltraktorprosjektet. Formål: Kartlegge og dokumentere driftssikkerhet, servicebehov og drivstofføkonomi ved bruk av ny fornybar diesel EN15940 i allsidig jordbruk og i presisjonsjordbruk.

Foto: Campus Blæstad

Bacheloroppgaver ved Blæstad:

«Avgass og driftssikkerhet ved bruk av HVO på landbruksmaskiner» av Øivind Karlsen

«Ett innblikk i dieselegenskaper og en sammenlikning av HVO, FAME og konvensjonell diesel» av Filip Vatne

NMBU v/ Per Kristian Rørstad er fagansvarlig for avgiftsutredningen. Formål: Utrede hvordan kan det etableres effektive avgifter som gjør at ren biodiesel blir konkurransedyktig med konvensjonelt avgiftsfritt drivstoff i landbruket. Analyse i forhold til EØS og EU.

RURALIS Utredning v/ Bjørn Eidem er fagansvarlig for bærekraftutredning. Formål: kartlegge potensialet (mulighet og begrensning) for klimagevinst ved overgang til dagens beste biodiesel, evt annet biodrivstoff. Og gi en oversikt over utviklingen av andregenerasjons biodrivstoff som kan øke klimagevinsten ved slikt drivstoff i nær fremtid. Det skal i samarbeid med traktorforsøket, gjøres anslag av samlet klimagevinst ved kombinasjon av dagens beste biodiesel som drivstoff med driftsteknologi for presisjonsjordbruk.

Sluttkonferanse for prosjektene fant sted 5.12. på Værnes. Vedlagt finner du programmet og presentasjonene som ble brukt ved de innleggene:

Program F – Sluttkonferanse_Biodieselprosjekt_5.12.2019

Presentasjoner:

HCEndrerud for Ruralis 5.12.19

Ingeborgrud Eco-1 for Ruralis 5.12.19

EEHohle for Ruralis 5.12.19

OJRustad Agco Power- Eikmaskin motorteknologi

PSkorge Aktiv bruk av skogen i klimakampen Ruralis 5.12.19

SHjørnegård for Ruralis 5.12.19

Gjessing Silva Green Fuel

Helge Malum Ren Biodiesel i Norsk Landbruk, sluttkonferanse

Prosjektdetaljer

Fagområder

Samarbeidspartnere

Prosjektdeltakere: Gårdbrukere, Norges Bondelag, Ruralis, NMBU, Høgskolen i Innlandet – campus Blæstad, Mære landbruksskole, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri, Eikmaskin AS, Eiksenteret (servicesenter for Eikmaskin) og ECO-1.

Andre bidragsytere og samarbeidspartnere: SINTEF Energy, Pon-Cat, Miljøstiftelse Zero og Energi Gården

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert gjennom Innovasjon Norge, samt egeninnsats og egenandel fra prosjektdeltakere

Nyheter

Skogsmaskiner

Jo da, vi bør lage biodiesel i Norge

Bjart Holtsmark, SSB-forsker, argumenterer i DN 12. desember mot etablering av norsk biodieselproduksjon på basis av ressurser fra…

Les mer
Biodiesel

Biodiesel like bra – bortsett fra prisen

Det er ingen forskjell mellom biodiesel og konvensjonell diesel når det kommer til effekt. Det er den endelige…

Les mer
Fendt

Fornybar biodiesel i landbruket før 2030

Vi kan nå vise at norsk landbruk med stor sannsynlighet kan forlate fossilt drivstoff helt og fullt innen…

Les mer
Oddvar Arne Austad Foto: Rolf Magnus W. Sæther

Tester biodrivstoff på traktorer (VIDEO)

– Så godt som alle traktorer i Norge går på fossil diesel. De nyeste skal vi kanskje ha…

Les mer

Skal norsk biodrivstoff koma frå Asia?

Dei store vêrskilnadene me opplever denne våren vil me sjå meir til i framtida. Ein del av det…

Les mer

Tester biodiesel i traktorforsøk

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.