Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Det norske samfunnet har en grå tsunami i vente. Eldre har bedre helse og lever lenger enn før. Men hvor bor de? Flytting fra rurale til urbane områder har preget det norske bosettingsmønsteret siden etterkrigstiden og frem til i dag. Fordi flere barn fødes og vokser opp i byer og sentrale strøk, har urbaniseringen hatt en forsterkende effekt på det sentraliserende bosettingsmønsteret de siste tiårene. Forskning viser en trend hvor eldre flytter fra rurale til urbane områder etter ønske om mindre bolig samt et større vare- og tjenestetilbud. Følgelig utgjør eldre også et bidrag i sentraliseringen av bosettingsmønsteret. Likevel velger noen å gå mot strømmen. I lys av et livsløpsperspektiv er formålet med denne rapporten å få bedre innsikt i hvorfor noen eldre velger å bosette seg i rurale områder uten å ha tilknytning til stedene fra før. Mer konkret omhandler rapporten tilflytting av eldre til Frosta i Trøndelag fylke, og baserer seg på en kvalitativ studie hvor et utvalg eldre tilflyttere til landbrukskommunen har blitt intervjuet. På bakgrunn av informantenes flyttemotiver, ser rapporten nærmere på hvordan et levd liv har betydning for flytte- og bostedsvalg i eldre alder.