Notat
Sammendrag Last ned PDF

Forfattere: Bjørn Eidem og Tommy Ruud


Dette notatet er et bidrag inn i prosjektet «SUSFEED - Bærekraftig norsk fôrproduksjon». Prosjektet skal, som navnet sier, handle om fôr og bærekraft. Dette notatet tar, for det første, sikte på å drøfte noen begreper og definisjoner knyttet til fôr, bærekraft og produksjonsdyr, på en måte som kan bidra til å gjøre dem operative i prosjektsammenheng; for det andre utgreies det om nå-situasjonen i norsk fôrforbruk på en kortfattet måte; og for det tredje skisseres omfanget av mølle-, slakteri- og meierisektoren i Norge. Det er viktig å merke seg at vi i omtale av jordbruk, husdyrhold og fôrproduksjon baserer oss på konvensjonelle produksjoner og råvarer der annet ikke er presisert, som økologisk sertifiserte råvarer og produksjoner.


Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Forfatter: Tommy Ruud
Statsforvalteren i Møre og Romsdal har ambisjoner om å få øket den økologiske jordbruksproduksjonen i fylket. Denne rapporten bygger på Ruralis’ undersøkelse av situasjonen i det økologiske jordbruket i Møre og Romsdal og hvilke muligheter og hindringer som finnes for økt økologisk produksjon per oktober-desember 2021. Undersøkelsen er basert på intervjuer og dokumentstudier. Rapporten bygger på 12 intervjuer av bønder, 2 intervjuer av rådgivere og 3 intervjuer av aktører i bearbeidelses- og distribusjonsleddet av enkelte verdikjeder, samt kommunikasjon med representanter for landbruksavdelinga hos Statsforvalteren. I tillegg er det lagt til grunn statistiske dokumenter og forskningslitteratur. Rapporten foreslår 21 tiltak for å bedre vilkårene, utnytte muligheter eller forsere hindringer innen den økologiske jordbruksproduksjonen i Møre og Romsdal, med sikte på at denne typen produksjon kan øke i fylket.
Mogelegheiter for meir økologisk landbruk i Møre og Romsdal | Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (statsforvalteren.no)