Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Denne rapporten er et resultat fra prosjektet Smart teknologi for et bærekraftig landbruk (SmaT). Prosjektet startet opp i 2018 og avsluttes ved utgangen av 2021. Målet for SmaT-prosjektet er å bidra til teknologisk utvikling og innovasjon for økt bærekraftig produksjon i norsk landbruk. Prosjektet er et samarbeid mellom Felleskjøpet Agri, Norsk landbrukssamvirke og Mære landbruksskole og forskere fra Ruralis og NTNU. I tillegg har teknologi-interesserte bønder og andre fagfolk vært involvert gjennom fagdager og fokusgrupper.


Notat
Sammendrag Last ned PDF

Klimaendringer, befolkningsvekst og behovet for økt matproduksjon skaper utfordringer for landbruket. En del av løsningen for landbruket er å forbedre praksis ved hjelp av miljøvennlig innovasjon. Teknologiutviklingen i landbruket skjer fort og har økende oppmerksomhet på presisjonsdyrking, digitalisering og automatisering for et mer bærekraftig landbruk. Det er et behov for å forstå hvordan utviklingen skjer, hvor langt vi er kommet, og hvordan vi skal møte teknologiutviklingen og legge til rette for den. Dette notatet beskriver innovasjonsprosesser og begreper knyttet til modenhetsmåling. Det har blitt gjennomført en kartlegging av 36 ulike teknologier og forskningsprogram rettet mot et bærekraftig norsk landbruk. Vi har utviklet et verktøy for å vurdere ny teknologi innenfor aspektene teknologisk, markedsmessig og samfunnsmessig modenhet. Gjennomgangen av teknologiene og litteratur på modenhetsvurdering av ny teknologi har resultert i modenhetstabeller og tilhørende spørsmålsbatteri som beskriver ni trinn med økende grad av modenhet.