Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Forfattere: Brit Logstein, Aina Winsvold, Halle Arnes og Bjørn Hvaleby

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har gitt Stiftelsen Norsk Mat oppdraget med å skaffe oversikt over arbeidsrelaterte ulykker, brann og HMS-arbeid i landbruket. Kunnskap om hvorfor og hvordan ulykker og brann skjer, er viktig for å forebygge slike hendelser på norske gårdsbruk. I januar 2022 sendte Stiftelsen Norsk Mat ut en spørreundersøkelse til alle registrerte personer i Landbruksregisteret. Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse påtok seg oppdraget med å analysere dataene og skrive en rapport. I denne rapporten gjengir vi både de kvantitative og kvalitative svarene fra undersøkelsen. På bakgrunn av resultatene peker vi i rapporten på tiltak som bør vurderes iverksatt på henholdsvis individ- og systemnivå.


  • Aina Winsvold
  • Manisha Bhardwaj
  • Denice Lodnert
  • Mattia Olsson
  • Svein Eilertsen
  • Petter Kjellander
  • Andreas Seiler
Artikkel
Sammendrag

Forfattere: Manisha Bhardwaj, Denice Lodnert, Mattias Olsson, Aina Winsvold, Svein Morten Eilertsen, Petter Kjellander, Andreas Seiler
Prey species may display anti-predatory behavior, i.e., flight, increased vigilance, and decreased feeding, in response to the true presence of a predator or to the implied presence of a predator through, e.g., acoustic cues. In this study, we investigated the anti-predatory reactions of moose (Alces alces) to acoustic stimuli related to hunting, at saltlick stones, a known attractant. In before-during-after-control-impact experiments, we compared the behavioral responses of individuals to: (i) two hunting-related acoustic stimuli—hunting dog barking and human speaking; (ii) nonpredatory acoustic stimuli—bird sounds and; and (iii) no acoustic stimulus (control). We asked: (1) How does the probability of moose leaving the site differ depending on the stimulus they are exposed to?; (2) What affect do the acoustic stimuli have on the amount of time moose spend vigilant, feeding, or away from the site?; and (3) What affect do the stimuli have on the time between events at a site? We found that when exposed to the human stimulus, moose left the sites in 75% of the events, which was significantly more often compared to the dog (39%), bird (24%), or silent (11%) events. If moose did not leave the site, they spent more time vigilant, and less time feeding, particularly when exposed to a dog or human stimulus. Furthermore, moose spent the most time away from the site and took the longest to visit the site again after a human stimulus. Moose were also more likely to leave the site when exposed to the bird stimulus than during silent controls. Those that remained spent more time vigilant, but their behaviors returned to baseline after the bird stimulus ended. These findings suggest that acoustic stimuli can be used to modify the behavior of moose; however, reactions towards presumably threatening and nonthreatening stimuli were not as distinct as we had expected.
https://doi.org/10.1002/ece3.9492, Ecology and Evolution, Volume12, Issue 11


Notat
Sammendrag Last ned PDF

Dette er en rapport fra et forprosjekt som undersøkte forutsetninger og muligheter for en større satsing på å øke bruk av kornarten bygg til mat. Forprosjektet ble finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) – utredningsmidler, tilsagn nr. 159197. Prosjektet ble gjennomført i tiden september 2019 til og med februar 2020 i tett samarbeid med aktørene Norges Bygdekvinnelag, Opplysningskontoret for brød og korn og Norske Felleskjøp.


Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Regjeringen fremmet i sin politiske plattform fra Jeløya i januar 2018 et forslag om en styrt avvikling av pelsdyrnæringen, der denne nå er foreslått avviklet innen 1. februar 2025. Målet med denne utredningen har vært å undersøke og vurdere hvordan lokalsamfunn med pelsdyrfarmer vil påvirkes av regjeringens foreslåtte avvikling av pelsdyroppdrett. Vi har sett på hvorvidt og i hvilken grad avviklingen vil være kritisk for de enkelte kommunene og på de økonomiske konsekvensene for fylkene som har pelsdyroppdrett. Deretter har det blitt gjort en mer inngående analyse av fire utvalgte lokalsamfunn som tradisjonelt har hatt mange pelsdyr. Det forekommer mange ulike tall og beregninger om næringen og vi presenterer her bakgrunnen til de ulike resultatene. Vår analyse viser at i og med de svært lave prisene som er på skinn i dag vil en avvikling ha meget begrensede økonomiske konsekvenser for distrikts-Norge. Byrden vil først og fremst være tung for de 167 pelsdyroppdretterne som driver virksomhet i dag.


Rapport
Sammendrag Last ned PDF

Denne rapporten undersøker hvordan befolkningen i Rana-regionen, med kommunene Rana, Hemnes, Lurøy og Nesna, opplever samhandling og tjenesteyting i regionen. Rana-regionen har siden 2014 deltatt i Byregionprogrammet for å øke samspillet mellom by og omland, samt for å styrke regional vekstkraft og attraktivitet gjennom felles tiltak innen næringsutvikling og omdømmebygging. Vi har undersøkt hvordan regionens befolkning benytter regionssenteret og omlandet, hvordan ansatte på ulike nivåer i kommunen vurderer og jobber med samhandling og interkommunale samarbeid, samt hvordan næringslivet og regionens næringsfora vurderer hva som er hensiktsmessig å jobbe med fremover. På bakgrunn av dette diskuterer vi hva som kan være hensiktsmessig, fremtidig samhandling innenfor regionen.