Rapport

Økt bruk av snøskuter i utmarka, og i forbindelse med friluftsliv, har ført til en interessekonflikt mellom parter som har ulikt syn på hva friluftsliv er. For å forstå hva debatten og interessekonflikten om snøskuterkjøring i utmark dreier seg om har jeg gjennomført dybdeintervjuer med relevante informanter som befinner seg på ulike sider av debatten. Utgangspunktet mitt har vært Tydal kommune i Trøndelag, som var en av de første kommunene til å etablere rekreasjonsløyper for skuterkjøring etter endringen i motorferdselloven i 2015. Lovendringen innebar at kommunene fikk tillatelse til å etablere rekreasjonsløyper hvis de ønsket det. Gjennom studien har jeg funnet tre kjerner i debatten, disse dreier seg om skutermotstandernes holdninger om at skuterkjøring ikke hører hjemme i friluftslivet, snøskuterkjørernes ønske om å inkluderes i den allmenne forståelsen av friluftsliv, og til slutt bygdefolkets ønske om å selv kunne bestemme over egen utmark.