Rapport

Denne rapporten er en studie av Regionale miljøprogram (RMP) og Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), som undersøker hvorvidt programmene er tilpasset norske bønders motiver når det kommer til å gjennomføre miljøtiltak? RMP og SMIL er miljøprogram som bygger på utdeling av økonomiske insentiver i bytte mot bærekraftige driftsendringer hos bøndene. Jeg argumenterer for at myndighetens valg om å bruke økonomiske insentiver som primært virkemiddel baseres på en forutsetning om at bøndene først og fremst motiveres av egen økonomisk vinning. Med denne rapporten søker jeg å teste denne forutsetning ved å studere hvordan økonomiske forhold og andre elementer spiller inn på norske bønders sannsynlighet for å iverksette miljøtiltak fra RMP eller SMIL. Mine hovedfunn viser at bøndene påvirkes av normative og sosiale forhold i tillegg til økonomiske forhold. Effekten av de økonomiske forholdene samsvarer heller ikke med teorien om økonomisk motivasjon slik myndighetene legger den til grunn. Videre har kunnskapsrelaterte forhold mye å si for hvor sannsynlig det er at bøndene iverksetter miljøtiltak.