A-7/13 Me og dei andre: Om lindukar, Framstegspartiet og bygda som sosial konstruksjon

I denne artikkelen drøftar eg den nye distriktspolitikken. Med utgangspunkt i ei tilsynelatande uvesentleg «løesak», syner eg korleis trua på iscenesetting av det lokale og tilbod av distingverande symbolprodukt for den velståande middelklassa har fått innpass i forvaltinga og prega den distriktspolitiske satsinga dei siste åra. Eg er oppteken av kva tankar og idear denne satsinga er tufta på og ikkje minst kva konsekvensar det kan få ute i bygdene. Implisitt i artikkelen ligg spørsmålet: kven utviklar me bygdene for? Dei nye satsingane kan fort skape nye og djuptgripande ideologiske spenningar – spenningar mellom grunnleggande syn på kva bygda er og kva den skal vere – spenningar mellom den vellukka middelklassa og dei andre. Us and the others: This article discusses new rural policy. Based on an apparently insignificant case of an old barn, it is shown how an almost blind belief in the power of staging the local has made its way through the management to dominate rural policy in recent years. The origins of these ideas and the consequences they may have for the countryside and the rural communities are discussed. Implicit in the article is the question: who is rural development meant for? The new initiative may quickly create new and profound ideological tensions between the successful middle class and the others about what the rural is and what it should be. Sosiologisk tidsskrift,2(21).152-168

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.