N-1/04 Program og satsinger retta mot distriktskommuner og småsamfunn

Innledning Målet med dette notatet er å gi en oppsummering av erfaringer fra ulike programmer eller satsinger rettet mot utkantkommuner og småsamfunn. Notatet er basert på gjennomgang av noen sentrale satsinger fra nasjonalt hold og eksempler på interkommunale satsinger initiert av fylkeskommuner eller andre interkommunale samordningsorganer. Felles for alle eksemplene er at de retter seg mot utkantkommuner, det vil si kommuner med fallende folketall og lav sentralitet, og at dette er nyere og/eller pågående satsinger (iverksatt i løpet av de siste fem år). Etter ønske fra oppdragsgiver har vi spesielt merket oss satsingenes fokus på innovasjon/nyskaping og kunnskapsbaserte næringer. Notatet er delt i to hoveddeler hvor delen ”Nasjonale initiativ” omtaler tre eksempler, og delen ”Interkommunale initiativ” omtaler fire eksempler. Bakgrunnsmaterialet for disse to delene er i hovedsak gjennomførte evalueringsrapporter, ulike plandokumenter og informasjonsmateriale (også hentet fra internettsider), og telefonintervjuer gjennomført i forbindelse med dette oppdraget. Notatet avsluttes med ”Konklusjon og anbefalinger” hvor vi på bakgrunn av de undersøkte satsingene forsøker å si noe om satsingenes grad av suksess eller ikke ut fra stikkord som roller, kunnskapsnivå, kunnskapsoverføring, forankring, legitimitet, nettverk, koordinering og samhandling.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.