N-09/08 Erfaringer fra prosjektet

I en studie gjennomført 2006-2008 har Bygdeforskning fulgt Møre og Romsdal sitt arbeid med prosjektet "Frå kratt til kroner". Dette er en satsing som skal finne fram til metoder for å holde kulturlandskapet åpent og bedre sikten langs veiene - og samtidig prøve ut mulighetene for å bruke "gjengroingsvirke" som råstoff for bioenergiproduksjon. Prosjektet har blitt gjennomført i sju kommuner. Som del av følgestudien har det blitt gjennomført en intervjuundersøkelse blant involverte i prosjektet våren 2006 og våren 2008. Erfaringene viser at prosjektsatsingen klart har bidratt til å sette bioenergi og kulturlandskap på dagsorden i de fleste kommunene og dels på fylkesplan. Temaet har fått økt fokus, og det er generert ny kompetanse både kommunalt og i fylkesapparatet, hos næringsaktører og entreprenører. Også med hensyn til konkret rydding av strekninger langs vei for å skape bedre sikt og utsikt - så har prosjektet oppnådd mye. Når det gjelder prosjektets målsetting om å etablere bioenergianlegg, så har dette vist seg å være mer krevende. Ingen anlegg kan spesifikt tilskrives prosjektet, men Kratt til kroner har helt klart hatt en oppbackings- og katalysatoreffekt for planer som allerede var i emning før prosjektstart. Med hensyn til viktige flaskehalser for bioenergiproduksjon basert på kulturlandskapsvirke er det en entydig erfaring at å bruke slikt virke er kostnadskrevende - både med hensyn til høsting, flising, tørking, lagring og frakt. Dette virket kan ikke konkurrere med annet tørt og lett tilgjengelig virke. Dermed er denne typen virke avhengig av tilskuddsordninger som i en viss grad kompenserer for merkostnadene. Med hensyn til prosjektets organisering og gjennomføring så har det å velge ut kommuner for slik å konsentrere innsatsen vært et godt grep. Prosjektet har ellers gitt aktører som vanligvis ikke samarbeider tett en mulighet for å gjøre det - noe som kan være en plattform for videre arbeid på lignende tema.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.