P-4/04 Sosial bakgrunn, livsstil og migrasjonspraksis. En casestudie av rurale ungdomsgrupper i Fjellregionen (Norge)

Paper presentert på den 22 Nordiska Sociologikongressen 2004, 20-22 August, Malmö, Sverige. Fraflytting fra rurale områder, til fordel for befolkningsmessig konsentrasjon i urbane strøk, er et sentralt tema innen norsk og nordisk ruralsosiologi. Fokus har spesielt vært rettet mot ungdom og deres migrasjonspraksiser. Hvorfor velger så mange rurale ungdommer å flytte fra hjembygda og heller utvikle urbane livs¬karrierer i de større byene? Og vel så interessant – hva kjennetegner ungdommene som ikke ønsker å flytte fra hjembygda, men som heller satser på en rural fremtid? I dette paperet belyses disse problemstillingene gjennom en komparativ analyse av landbruksungdommer (dvs. oppvokst på et gårdsbruk) og andre bygdeungdommer. Dette er to grupper som har forskjellig migrasjonspraksiser – landbruksungdom er mindre til¬bøyelige enn andre bygdeungdommer til å flytte fra oppvekststedet og inn til urbane områder. Dette kan til dels tilskrives strukturelle faktorer (så som arverettigheter til familiegårdsbruk). Men paperet viser også hvordan disse gruppene utvikler forskjellige rurale livsstiler, og hvordan dette vide-re synes å påvirke deres vurderinger av fremtidige flyttevalg i et ruralt/urbant-perspektiv. Analysen tar utgangspunkt i ett case-område, Fjellregionen i Midt/Øst-Norge, et område som favner ni kommuner på grensen mellom Sør-Trøndelag og Hedmark med en befolkning på om lag 25.000. Metodisk bygger paperet på analyser av dagens ungdomskull (dvs. født ca. 1985) i Fjellregionen med utgangspunkt i datasettet 'Ungdomskultur og flytting i Fjell¬regionen', en spørreundersøkelse blant samtlige elever ved regionens tre videregående skoler som ble gjen-nomført høsten 2003.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.