R-02/11 Inn på tunet: uavklart møte mellom gårdbruker og kommune. En kvalitativ studie av Inn på tunet-samarbeidet

Inn på tunet er et begrep som betegner helse- og sosialtjenester og peda-gogiske tilbud med gården som arena. Gårdbrukere selger tjenester til kommunen ved at brukere er på gården for å få opplæring, arbeidstrening og positive opplevelser. Inn på tunet er med andre ord et samarbeid mellom gårdbrukerne og kommunen. Forskning og undersøkelser indikerer imidler-tid at samarbeidet ikke alltid fungerer optimalt. Mange bønder slutter med Inn på tunet tilbudet, og gårdbrukere som ønsker å delta, står fremdeles utenfor. Ved bruk av en induktiv kvalitativ tilnærming søker jeg i denne studien å se på hva som kjennetegner samhandlingen mellom gårdbrukerne og kommunen. Jeg gjør dette ut fra et organisasjonspsykologisk perspektiv. Funnene viser at samarbeidet er kjennetegnet av manglende felles forståelse av Inn på tunet som fenomen. En modell for offentlig/privat samarbeid legges til grunn for tolkningen av resultatene. Jeg teoretiserer at manglende felles forståelse hindrer et gunstig samarbeid, og dermed utviklingen av tilbudet. Denne rapporten viser at det er nødvendig å avklare Inn på tunet som fenomen. Det er behov for å komme til en felles enighet om tjenestens innhold og formål, samt økonomiske betingelser. Studien presenterer også et forslag til hvordan Inn på tunet kan forstås.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.