R-2/99 Økonomi og livskvalitet blant landbruksbefolkningen – en kausalanalyse

Rapporten drøfter hvilke sammenhenger som eksisterer mellom økonomi og livskvalitet innen den norske land-bruksbefolkningen. I rapportens del II og III diskuteres begrepene ”livskvalitet” og ”økonomi” begrepsteoretisk, metodisk og empirisk. På grunnlag av denne gjennomgangen etableres deretter, i del IV, en rekke hypoteser om hvordan landbruks-befolkningens livskvalitet påvirkes av deres økonomisk situasjon. Kort oppsummert finner man at bøndenes for-brukskapasitet betyr lite for deres livs-kvali-tet. Deres økonomiske situa-sjon kan deri-mot bety mye for deres livs-kvalitet – hvis denne situasjonen blir problematisk, spesielt i forhold til gårds-brukets økonomi og leve-dyk-tig-het på lang sikt. Betydningen av bøndenes formues-forhold i for-hold til livskvali-tet må også ses i sammen-heng med reproduksjonen av gårdsdriften. Videre er bøndenes egne fortolkninger av deres økonomiske situa-sjon avgjør-ende for livs-kvaliteten. Spesielt betyr inntektsnivået innen land-bruket mye for bøndenes livs-kvalitet, fordi dette fungerer som en symbolsk verdsetting av bøn-dene. Rapporten bygger på et todelt datamateriale: Kvalitative dybdeintervjuer med ti bønder i en trøndersk land-brukskommune (kvalitativt) og Statisisk sentralbyrås kvantitative leve-kårs-undersøkelse blant landbruks-befolkningen fra 1995 (N=2204).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.