R-3/02 Matvarers kvalitet og pris – slik de handlende ser det. En forstudie

Hva mener nordmenn i sin rolle som forbruker, med matvares kvalitet og pris? Hva forstår de med kvalitet? Hva forstår de med pris? Forstår de kvalitet og pris som noe som henger sammen, og enentuelt hvordan? For å svare på spørsmålene, er det foretatt deltakende observasjon og feltarbeidsintervju. "Kvalitet" fremstår som et mangslungent og lite klart definert fenomen. "Kvalitet" synes å være resultat av interaksjon mellom "jeg" -personen, andre mennesker, matvarene i seg selv, samt den fysiske kontekst "jeg" -personen befinner seg i. Informantene har tilsynelatende en form for kvalitetsmessig basisnivå som kvalitetsbetrakningene dreier seg rundt. "Prisen" er på sin side mer enn en numerisk sum av penger. Selv om det kan være vanskelig for informantene å få grep om priser i forhold til kvantum vare, tilkjennegir mange av dem at de kan priser på matvarer. Å kjenne matvarepriser synes å dreie seg om hvor mange matvarepriser en kjenner, i kombinasjon med hvor presis en kjenner pengebeløpet. Informantene tar i bruk fem ulike strategier når de forholder seg til alle matvareprisene. De vier oppmerksomhet til både kvalitet og pris, og det er ingen av dem som handler matvarer utelukkende på grunn av pris. De uttrykker imidlertid meget skjeldent en sammenhen mellom kvalitet og pris. To faktorer virker mot en etablering av en slik sammenheng. Det er "det prisforøkende element" og kvalitetsskalaens beskaffenhet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.