R-3/13 Norske bønder og globale klimaendringer

Rapporten tar for seg norske bønders oppfatninger av hvordan deres egne gårdsbruk vil bli påvirket av klimaendringer i løpet av de neste 10 årene. Rapporten baserer seg på spørreundersøkelsene ”Trender i norsk landbruk” som blir utført ved Bygdeforskning hvert annet år og ”C-scape” som er utviklet gjennom et samarbeid mellom Bygdeforskning, Nilf og Skog og Landskap. Undersøkelsen viser at flesteparten av bøndene enten mener at klimaendringene vil påvirke gårdsbrukene deres i negativ retning, eller at bruket ikke vil bli påvirket av klimaendringer i løpet av de neste 10 årene. Andelen bønder som mener klimaendringene vil påvirke brukene deres i positiv retning har sunket i perioden 2008 til 2012. Videre har kjønn, alder, hvorvidt bøndene har landbruksutdanning eller ikke og hvilken landsdel bøndene er fra en effekt på hvordan bøndene tror klimaendringene vil påvirke brukene deres i mine analyser. Funnene i analysene tyder på at noen bønder ser mulighetene ved eventuelle positive effekter klimaendringene kan ha for eget landbruk, mens andre er bekymret for eventuelle negative effekter klimaendringene kan få for landbruket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.