R-5/98 Eiendomssystemer, naturvern og lokalbefolkning i Femundsregionen

Tema i rapporten er ulike konflikter som oppstår i forbindelse med natur- og miljøvern. Med utgangspunkt i ulike perspektiver på bruks- og eiendomsretter til utmarksressurser, forsøker rapporten å identifisere disse konfliktene. I verneområder legges det restriksjoner på ressurser, og et spørsmål som opptrer i forbindelse med vern, er hvem som har bruks- og eiendomsrettene til ressursene, og hvem som har forvaltningsansvaret. I rapporten drøftes eiendomssystemers utvikling, og den betydning de bruks- og eiendomsrettene som inngår i eiendomssystemet har hatt, og fortsatt har, i bygdene rundt Femund. Rapporten bygger på et kvantitativt datamateriale basert på spørreskjemaintervju med 151 personer bosatte i grunnkretser grensende inn mot innsjøen Femund. Studien avdekker at det er konflikter knyttet til nasjonalt vern av arealer i Femundsregionen. Majoriteten av lokalbefolkningen i Femundsregionen er ikke fornøyde med vernet i området. Det er en utbredt holdning mot sentralstyring av lokalsamfunnet og vernearbeidet oppleves som en krenkelse av bruks- og eiendomsrettene. Flere argumenterer mot vernet fordi de mener vernestatusen virker som et trekkplaster på turister, og at turismen medfører en større belastning på områdene enn tidligere. De ser ikke dette som en meningsfull forvaltning av områdene, men heller en mangelfull oppfølging av et område som lokalbefolkningen har forvaltet gjennom generasjoner.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.