R-6/05 Om arbeidsinnvandring til det norske landbruket etter EU-utvidelsen

Dette er den første rapporten fra prosjektet ”Arbeidsinnvandring til landbruket – kortsiktig redningsplanke for norske bønder eller undergraving av landbrukets legitimitet på lang sikt?” Formålet med prosjektet er å belyse bakgrunnen for midlertidig arbeids¬innvand¬ring til norsk landbruk, samt å vurdere de langsiktige konsekvensene for arbeidsinnvandrerne, landbruksnæringen og bygdesamfunnet. Her presenteres funn fra surveyen ”Trender i norsk landbruk” fra 2004, som blant annet undersøkte bønders holdninger til arbeidsinnvandring til landbruket, samt informasjon fra intervjuer med strategisk valgte informanter i viktige institusjoner i forhold til arbeidsinnvandring: Landbrukets arbeidsgiverforening, Utlendingsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Landsorganisasjonen. På bakgrunn av disse intervjuene, surveyen og dokumentstudier skisserer vi omfanget av arbeidsinnvandringen til landbruket, hvilke regler som gjelder og konsekvensene disse har på arbeidsinnvandrernes rettigheter. Videre synliggjør vi at arbeidsinnvandringen kan ha negativ innvirkning på landbruksnæringas legitimitet, noe som vil aktualiseres når dagens midlertidige overgangsregler fjernes. For en politisk næring som landbruket er legitimitet hos politikere, velgere og forbrukere svært viktig – særlig i en tid da internasjonale avtaler kan føre til en omlegging av norsk landbrukspolitikk og landbruksstøtte.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.