R-6/11 Tromslandbruket – regional analyse

In 2010 a severe crop failure hit Northern Norway and regional county Troms caused by a bad winter and a disastrous cold and wet summer. Several left farming due to severe economic losses. The dramatic fall in crops revealed 1) that agricultural policy measures and compensations were inadequate both in general and in relation to crop damages, and 2) a lack of economic robustness in agriculture in the region which means it cannot handle one single year with crop failures. Greater variations in yields are to be expected in the future due to climate change. The report analyses the current agricultural policies and their effects regionally, challenges and possibilities for agriculture in Troms, and requirements and relevant factors that need to be included if a more adjusted agricultural policy is to be developed enabling agriculture in the north to face its challenges ahead. The main challenges are defined as recruitment; competence development; economy, finance of necessary investments; and the carnivore situation with high sheep losses. On the other hand, there is a potential related to the high quality of food products from the region due to cleanliness, rich taste and high nutrition values. Without better adjusted agricultural policies and measures, including investment and climate funds, the strong restructuring within agriculture in Troms will continue in its present form. This means that full time farming will be impossible for most farmers, and many will have to develop a more multifunctional agriculture in terms of modern pluriactivity, developing new types of income, if agriculture is to have an importance for employment and settlement in the future in Troms. 2010 var et uår for Tromslandbruket, med svært store avlingsskader. De medfølgende økonomiske tapene avdekket og forsterket en krisesituasjon for jordbruket i deler av Troms. Det ble tydelig at jordbruksavtalen og øvrige landbrukspolitiske virkemidler ikke var tilstrekkelig for å avbøte skadevirkningene av et uår. Med klimaendringer forventes større variasjoner framover og hyppigere “kriseår”. Rapporten gir en analyse av dagens situasjon, utfordringer og muligheter i Tromsjordbruket, samt en vurdering av krav og relevante faktorer som må vektlegges for en politikkutforming som bedre kan møte Tromsjordbrukets utfordringer framover. Rekruttering, kompetanse, økonomi og finansieringsordninger og rovviltsituasjonen er viktige stikkord for utfordringene. Samtidig har produkter fra Tromslandbruket markedspotensial i form av svært høy kvalitet hva renhet, smak og næringsinnhold angår. Det er behov for landbrukspolitiske grep med hensyn til en mer tilpasset landbrukspolitikk, der en stimulerer til nødvendige investeringer og åpner for et tilpasset klimafond. Den sterke nedleggingstakten i Tromsjordbruket vil ikke kunne snus innenfor dagens rammer for landbrukspolitiske virkemidler. Heltidslandbruk vil være urealistisk for mange framover, og en satsing på moderne mangesysleri, det vil si multifunksjonelt landbruk, anbefales for at landbruket fortsatt skal kunne ha en bosettings- og sysselsettingsmessig betydning framover.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.