R-14/08 Utfordringer i lokalt utviklingsarbeid. En delrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens småsamfunnssatsing

Småsamfunnssatsingen i regi av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) er iverksatt for å gjøre en innsats overfor de mest utsatte kommuner og lokalsamfunn. Utvikling av gode tjenester og velferdstilbud, attraktive lokalsamfunn, og tilrettelegging for næringsutvikling er i fokus. Småsamfunn er definert som områder med lange avstander til regionale sentra, vedvarende befolkningsnedgang og sårbar næringsstruktur. Norsk senter for bygdeforskning ble sommeren 2007 engasjert til å følgeevaluere satsingen fram til sommeren 2010. Formålet med denne rapporten er å oppsummere inntrykk fra et første besøk i 11 utvalgte piloter (foretatt nov 2007-mars 2008), og med det ha et dokumentert grunnlag for de tema vi tar opp til behandling på de første seminarene og temavise workshops i satsingsprogrammet. Rapporten er delt i tre deler: Første del er en gjennomgang av relevant litteratur om utviklingsarbeid, og presentasjon av noen erfaringer og evalueringer fra tidligere satsinger. Andre del oppsummerer de erfaringer vi har fått gjennom en første dybdestudie av 11 av de over 40 pilotene i småsamfunnssatsingen. Problemstillingene som blir belyst i denne delen av rapporten er knyttet til pilotenes forhistorie, målsettingene med pilotene og organiseringen av arbeidet med pilotene. Tredje del gir noen refleksjoner rundt de viktigste utfordringene pilotene står overfor.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.