R-17/99 Radioaktivitet, miljøgifter og bruk av kostholdsråd. En evaluering

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) og de kommunale næringsmiddeltilsynene (KNT) bruker kostholdsråd som et virkemiddel for å begrense befolkningens inntak av kontaminanter via føden i områder hvor det finnes skadelige stoffer i planter, dyr eller fisk. Disse kostholdsrådene kan forstås som en form for risikokommunikasjon. I dette prosjektet var målsetningen å evaluere effektene av kostholdsrådene som SNT/KNT gir i forbindelse med forhøyede nivåer av miljøgifter og radioaktivitet i matvarer. Opplevelsen av risiko var større blant befolkningen i områder hvor miljøgifter er et problem enn blant befolkningen i områder som ble rammet av radioaktivt nedfall etter Tsjernobylulykken. Kjennskapen til SNT/KNTs kostholdsråd var lik i de to områdene. I underkant av halvparten av de som deltok i undersøkelsen hadde kjennskap til SNT/KNTs kostholdsråd. Under halvparten av de som kjente til kostholdsrådene svarte at rådene var lette å få tak i. Om lag 80 prosent som svarte at kostholdsrådene var nødvendige og noe en burde følge.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.