R-2/15 Bruk av styringsløsningen vertskommune med felles folkevalgt nemnd i Værnesregionen. Følgeevalueringens sluttrapport

Dette er sluttrapporten fra et større prosjekt hvor Norsk senter for bygdeforskning, Nordlandsforskning og Sentio Research Norge AS har foretatt en følgeevaluering av Værnesregionens bruk av styringsløsningen vertskommune med felles folkevalgt nemnd. Prosjektet har tidligere publisert tre delrapporter, med fokus på henholdsvis administrativ og faglig styring av samarbeidet, samarbeidets konsekvenser for regionens innbyggere, og politisk styring og demokratisk forankring av samarbeidet. Sluttrapporten oppsummerer funnene fra delrapportene og diskuterer sentrale forhold ved bruk av vertskommune med nemnd i Værnesregionen, deriblant gevinstrealisering, svakheter og forbedringspotensial, suksessfaktorer, samt hvorvidt ordningen bør videreføres eller ikke. Evalueringen stiller seg positiv til at samarbeidet videreføres innenfor gjeldende styringsløsning, men det er viktig at nemndenes lovfestede ansvar og myndighet anerkjennes og realiseres fullt ut. Avslutningsvis utledes mer generelle læringspunkter knyttet til bruken av denne styringsløsningen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.