R-3/17 Hvilke trekk ved rurale norske kommuner påvirker andelen ikke-vestlige innvandrere?

Denne studien undersøker hvilke push- og pull-faktorer som påvirker andelen ikke-vestlige innvandrere i rurale norske kommuner. Push- og pull-faktorer er trekk ved et bosted som gir til-/fraflytting. Kvantitative data analyseres ved hjelp av fixed effect og OLS-analyse. Studien viser at høyere innbyggertall gir høyere andel ikke-vestlige innvandrere. Denne effekten forsvinner derimot når det kontrolleres for andre trekk ved kommunene, slik at innbyggertall ikke fremstår som en pull-faktor i seg selv. Større andel bosatte i tettsteder gir økt andel ikke-vestlige innvandrere. Funnet gjenspeiler den generelle trenden i Norge, hvor befolkningen konsentrerer seg i regionale sentrum på bekostning av spredtbygde områder. Videre viser resultatene at høyere andel ikke-vestlige innvandrere henger sammen med høyere arbeidsledighet; høyere utdanningsnivå; høyere ressursbruk på barnehage- og grunnskolesektoren; samt kommuner med ordfører fra V og SV. Videre viser resultatene at kommuner som ligger i klimasonen innland Troms/Finnmark har færre ikke-vestlige innvandrere, sammenlignet med innland Sør-Norge. Resultatene indikerer også betydelige forskjeller på push- og pull-faktorene mellom rurale og ikke-rurale kommuner.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.