R-5/07 Regulering av utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Regelverk omfang og praktisering

Rapporten er en del av Norsk senter for bygdeforsknings treårige prosjekt om bruk av utenlandsk arbeidskraft i det norske landbruket (2005-2008). Den har tre hovedmål: 1: Gi en oversikt over dagens regelverk og omfang på arbeidsinnvandringen til landbruket, og samtidig sette dette inn i en historisk kontekst (kapitlene 2 og 3). 2: Gi et innblikk i hvordan dette reguleringsregimet praktiseres og evalueres fra landbruket aktører, med spesiell vekt på gårdbrukernes erfaringer med den utenlandske arbeidskraften (kapitlene 4 og 5). 3: Peke på mulige fremtidige utviklingstrekk på feltet, og diskutere hvordan dette kan påvirke landbrukets bruk av utenlandsk arbeidskraft i årene fremover (kapitlene 6 og 7). Analysene bygger på flere datakilder: Diverse offentlig statistikk, surveyen 'Trender i norsk landbruk 2006', nærstudier av tre landbruksområder (kvantitative og kvalitative data), og intervjuer med nøkkelinformanter. Analysene som presenteres i rapporten må for øvrig sees i sammenheng med den øvrige formidlingen av resultater fra prosjektet (se bl.a. Frisvoll m.fl. 2005, Rye 2006, 2007).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.