R-7/98 Kartlegging av lokale bruksinteresser og forvaltning i de foreslåtte verneområdene Verdal-Snåsa-Lierne samt Hartkjølen

Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av bruksinteresser og lokal forvaltningspraksis i de foreslåtte verneområdene "Verdal/Snåsa/Lierne nasjonalpark og landskapsvernområde" og "Hartkjølen nasjonalpark" i Nord-Trøndelag. Målet for prosjektet har vært å identifisere de lokale brukerne og forvalterne, kartlegge deres bruk og forvaltningspraksis, og avklare relasjonene mellom de ulike bruks- og forvaltningsinteressene. Den empiriske analysen baserer seg på dokumentanalyse, intervju og samtaler med representanter fra kommune-administrasjonen i de berørte kommunene, og intervju med lokale brukere og forvaltere innenfor det foreslåtte verneområdet. Rapporten avdekker at det knytter seg mange bruks- og eiendomsinteresser til området. I tillegg til primærnæringenes behov i form av beiteinteresser for sau og rein, seterinteresser og skogbruk, knytter det seg også sterke interesser til området som fritids- og rekreasjonsområde. Jakt, fiske, snøscooterbruk og fritidsbebyggelse rapporteres som svært viktig for lokalbefolkningen. Et vern av området vil medføre endringer i det etablerte eiendomsystemet og forvaltningsregimet. De lokale brukerne frykter at forvaltningen flyttes ut av lokalsamfunnet og føler dette som en frarøvelse av eiendom. Lokalt plassert forvaltning er en god forvaltning. Noen ser imidlertid negative sider ved lokalt plassert og lokalt styrt forvaltning.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.