R-8/98 Medlemsundersøkelse i TINE Finnmark.

< >1. Tema og bakgrunn “Tak for ny næring” er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for bygdeforskning og TINE Norske Meierier. I samarbeid med TINE Finnmark (TF) vil prosjektet rette fokus på nye utfordringer TF står overfor. Dette samarbeidsprosjektet har fått navnet “TF 2000”. TF leder selv og er ansvarlige for prosjektet. Prosjektet har som hovedmål: 1. Økt melkeanvendelse 2. Bedre medlemskommunikasjon. I tilknytning til dette prosjektet er det gjennomført en medlemsundersøkelse i TF. Hovedmålet med medlemsundersøkelsen er å bidra til å få frem kunnskap som kan forbedre medlemskommunikasjonen i TINE Finnmark. I tillegg ønsker vi i undersøkelsen å se hvordan medlemmene stiller seg til ulike strategier for å øke melkeanvendelsen. Fokuset på forbedret medlemskommunikasjon tar utgangspunkt i at oppmøte på produsentlagsmøtene er lavere en ønskelig. I 1996 var oppmøtet på medlemsmøtene gjennomsnittlig på 25% i TF. Dette kan være et tegn på at forankringen og aksepten til beslutningene i TF ikke er så god som den burde være. For at TF skal få et grunnlag for å forbedre sin forankring og aksept blant medlemmene, og avdekke hvilke tjenester medlemmene ønsker at TF skal yte, har vi gjennomført en medlemsundersøkelse i TF. 2. Undersøkelsesdesign Undersøkelsen består av både en kvalitativ del (dybdeintervju), og en kvantitativ del (spørreskjemaundersøkelse). Det ble først gjennomført en kvalitativ forundersøkelse, som ble etterfulgt av en spørreskjemaundersøkelse. 3. Hovedfunn  De økonomiske faktorene ved medlemsnytten blir prioritert høyest.  Små muligheter til å påvirke beslutningene er den klart viktigste grunnen medlemmene oppgir som mangel på oppmøte på produsentlagsmøtene.  47% av medlemmene oppgir at beslutningene i TF i liten grad eller ikke i det hele tatt avspeiler meningene i det lokale produsentlaget.  70% oppgir at de mener at de tillitsvalgte i stor eller noen grad ivaretar medlemmenes interesser.  85% av medlemmene mener produsentlagene i høy grad eller til en viss grad er velegnet til å ivareta medlemsdemokratiet.  43% av medlemmene oppgir at de har forsøkt å påvirke beslutningene på andre måter enn gjennom produsentlagsmøtene.  38% av de som sjelden deltar på produsentlagsmøtene har forsøkt å påvirke beslutningene på andre måter enn gjennom produsentlagsmøtene.  Orientering om situasjonen i TF og å legge forholdene til rette for å påvirke beslutningene er det flest medlemmer som mener er det viktigste med produsentlagsmøtene.  Aviser og blader, og årsmeldingen er de informasjonskilden flest medlemmer benytter seg av for å holde seg orientert om virksomheten. Medlemmene er jevnt over fornøyd med den informasjonen de får om virksomheten.  Medlemmene er jevnt over fornøyd med tjenestetilbudet til TF.  Satsinga en legger opp til i TF 2000 har god oppslutning blant medlemmene.  94% av medlemmene oppgir at de er meget eller nokså fornøyd med medlemskapet i TF.  Kommunikasjonen mellom meieriselskapet og deres medlemmer bærer mer og mer preg av en vanlig kjøps- og salgstransaksjon.  Medlemmene er fornøyd med medlemskapet, men føler ikke at det har så stor innflytelse som ønskelig. En kan si at medlemmene er fornøyde i rollen som leverandører, men misfornøyde med rollen som eiere.  Vi har identifisert fire ulike idealtypiske medlemmer: Den politiske bonden, den veltilpassede bonden, den mistilpassede bonden, den passive bonden.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.