R-9/14 Bruk av styringsløsningen vertskommune med felles folkevalgt nemnd i Værnesregionen. Med innbyggerne i fokus. Delrapport 2

Dette er andre delrapport fra et større prosjekt hvor Norsk senter for bygdeforskning, Nordlandsforskning og Sentio Research Norge AS foretar følgeevaluering av Værnesregionens bruk av styringsløsningen vertskommune med felles folkevalgt nemnd. Delrapport 2 undersøker hvilken betydning det interkommunale samarbeidet om helse- og sosialtjenester har for innbyggerne i Værnesregionen. Hovedinntrykket vårt, basert på foreliggende data, er at samarbeidet har ført til høyere kvalitet på tjenesteproduksjonen. Samtidig er det ikke alt som fungerer tilfredsstillende ennå. Det viktigste som har skjedd ved etableringen av kommunesamarbeidet, og som berører tjenestekvaliteten, er kompetanseheving i enhetene totalt sett. Et annet forhold som påvirker brukernes møte med tjenestene i positiv retning, er kombinasjonen av nærhet og distanse, som følger av en organisering med sentrale enheter i vertskommunen og øvrige ansatte lokalisert ute i kommunene. Utfordringene i dette vertskommunesamarbeidet er å utnytte organiseringens potensial når det gjelder utvikling av tjenestekvaliteten. Utvisking av kommunale forskjeller som er til hinder for internt samarbeid, håndtering av avstand og god informasjon er stikkord for hva Værnesregionen bør jobbe videre med, for å dra nytte av et samarbeid som synes å ha klare fordeler for innbyggerne med hensyn til kvalitet på helse- og sosialtjenestene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.