lurkikk
Bygdefolk Foto: Ruralis

Positiviteten råder på bygda

Bygdefolk er mer fornøyd med kommunale tjenester nå enn de var for fem år siden. Optimismen på bygda er sterk, noe som gjenspeiles av at bolysten er stabil.

Ruralis lokalsamfunnsundersøkelse fra 2016 viser at folk flest på bygda er fornøyde med tingenes tilstand. Bygdefolk mer fornøyd med ungdomsskole, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og sykeheim, omsorgstjenester, enn de som bor i byene.

– Vi ser også at en større andel av innbyggerne i norske bygdekommuner er mer fornøyd med kommunale tjenester i 2016 enn hva de var i 2011, forteller forsker Brit Logstein.

Ruralis har i 2011, 2013 og i 2016 gjennomført Lokalsamfunnsundersøkelsen. Spørreundersøkelsen ser på hvordan innbyggerne i Norge vurderer stedet de bor.

Mindre fornøyde på enkelte områder

Logstein mener at tilfredsheten på bygda ikke særlig er overraskende, noe hun mener skyldes godt arbeid med tjenestene i mange bygdekommuner.

– Det er gledelig å se at utviklingen går i en slik retning. Når vi vet at det er en økning i andelen eldre og da også brukere av visse tjenester rettet mot eldre, så er det ekstra gledelig.

Samtidig er befolkningen i Bygde-Norge mindre fornøyd med fastlege og legevakt, sammenlignet med de som bor på større tettsteder og i byer.

– For barneskole, barnehage, fritidstilbud til unge og bibliotek er det ingen forskjell.

Bolysten er sterk på bygda

70 prosent oppgir at de trives godt der de bor, og undersøkelsen viser ingen tydelig forskjell mellom by og land.

– Det er vanskelig å si hva den sterke bolysten skyldes, men for de fleste av oss så blir vi boende der vi trives og derfor er denne andelen så høy, sier Logstein.

Bolysten, som handler om tilgang på arbeid, et godt bosted, tjenester, kulturopplevelser og fysisk og sosialt miljø, er uendret siden 2011. Syv av ti nordmenn, uavhengig av om man bor i en bygdekommune eller ikke, svarer at de sannsynligvis vil bo i samme kommune om ti år.

Det er ingen klare forskjeller mellom bygdebefolkningen og bybefolkningens bolyst. Men flere i bygdene har ting de misliker ved hjemstedet, selv om forskjellene ikke er veldig store.