Bestefar og barnebarn
Illustrasjonsfoto: Renate M. B. Hårstad

Familiejordbruket finnes fortsatt

Det er godt mulig at gårdsbruk som livnærer hele familien, en gang har vært et politisk og ideologisk idealbilde.

Ola Berthling lurer på om familiejordbruket fortsatt eksisterer (Nationen 24.8.). I forskningsøyemed defineres familiejordbruk gjerne gjennom eierskap, arbeid eller inntekt. Det simple svaret blir da at familiejordbruket fortsatt finnes.

I 2020 var 2 prosent av søkerne om produksjonstilskudd organisert som AS. De aller fleste er personlige næringsdrivende. Når det gjelder arbeid, viser BFJs Totalkalkyle for jordbruket at det i snitt ble utført 1,28 årsverk per bruk i 1959 og 1,08 i 2019. Her skjuler det seg stor variasjon, men et slikt gjennomsnitt tyder ikke på at normalen i norsk jordbruk er at bruket alene livnærer hele familien.

SSBs jordbruksstatistikk er en kilde for å vurdere inntektssituasjonen i jordbruket. En tredel av jordbruksbedriftene har null eller negativ næringsinntekt. Slik har det vært i mange år. I 2002 var andelen på 24 prosent, i 2019 på 31 prosent. Andelen brukere der jordbruksinntekt bidrar med over 90 prosent til bruttoinntekt, gikk ned fra 15 til 12 prosent i samme periode. Det er, og har vært, et mindretall brukere som henter den alt overveiende inntekten sin fra jordbruk.

Vi kan også bruke Nibios driftsgranskinger som omfatter regnskap for bruk der en betydelig del av familiens inntekt kommer fra jord- og/eller skogbruk. Berthling skriver at familiejordbruket «tradisjonelt [har] bestått av mann og kone som har […] hentet hoveddelen av inntektene sine fra bruket». Om det noen gang har vært slik, må jordbruket ha forlatt denne tradisjonen for en god stund siden.

I 1980, omtrent da opptrappingsvedtaket var gjennomført, utgjorde brukerfamiliens inntekter fra jordbruk 76 prosent i snitt for alle driftsgranskingsbruk. Andelen falt til 62 prosent i 1990 og videre til under 50 prosent i 1997. I 2019 lå den på 35 prosent. Det er mye variasjon.

I Nord-Norge bidrar jordbruksvirksomhet med 60 prosent, på Østlandets flatbygder er andelen nede i 30 prosent. Det har trolig også å gjøre med driftsform, lønnsnivå og nærhet til arbeidsmarked. Tallene tyder på at det ikke er, og kanskje heller ikke har vært, vanlig at gården drives på fulltid i felleskap. Bønder driver med inntektskombinasjon.

Noen kollegaer og jeg har analysert alle nordmenns selvangivelser mellom 2006 og 2015. Det gir mulighet til å anslå hvor mye mer eller mindre en bonde har i samlet inntekt sammenlignet med en person med lik alder, kjønn, sivilstatus, bosted og utdanning. Slike analyser er ikke rett fram metodisk sett, og våre foreløpige resultater bør derfor tas med en klype salt.

Det kan imidlertid se ut som om inntektsforskjellen blir rundt 20.000 kroner i bondens disfavør. Analysen er basert på inntektsnivå, ikke inntektsutvikling. Den sammenligner personer, ikke årsverk. Regnestykket gjelder bondens samlede inntekt, ikke bare jordbruksinntekt. Og kun bonden, ikke bondefamilien. Vi har foreløpig ikke sett nærmere på variasjon rundt dette tallet og i hvilken grad det er relatert til driftsform eller brukets ressurser.

Det er godt mulig at gårdsbruk som livnærer hele familien, en gang har vært et politisk og ideologisk idealbilde. Empirien tyder imidlertid på at et slikt ideal ikke har blitt realisert i stor utstrekning i nyere tid.

Denne kommentaren ble publisert i Nationen den 3. september 2021.