Trønderske skogeiere
Trønderske skogeiere Foto: Rannveig Kristiansen/Skogselskapet i Trøndelag

Hva skjedde av opplæring av trønderske skogeiere i 2018?

Ni skogbruksaktører hadde i 2018 til sammen 533 kurs, skogdager/-kvelder og andre aktiviteter med mellommenneskelig kontakt. Det viser en kartlegging foretatt av Ruralis-forsker Gro Follo.

Tallene er presentert i det nye notatet 3/21 om kunnskaps- og kompetansesystemet for skogbruk i Trøndelag.  De ni skogbruksaktørene som ga Follo informasjon om hvilke opplæringstilbud de hadde hatt i 2018, var: Skogkurs, Allskog, SB Skog, Skogselskapet i Trøndelag, Fylkesmannen (nå Statsforvalteren), pådriverprosjektet Orkla skogforum & Ytre kyst, Pådriverprosjektet Namdal, Steinkjer kommune og Grong kommune. Ytterligere syv skogbruksaktører ble forespurt, men responderte ikke på Follos forespørsel.

Kunnskaps- og kompetansetilbud

Antallet kunnskaps- og kompetansetilbud dras opp av pådriverprosjektenes oppsøkende virksomhet. I notat 3/21 er nemlig hver enkelt oppsøkt skogeier ført opp som én aktivitet. Tematisk var man i de 533 aktivitetene innom 15 særskilte tema. I tillegg kom aktiviteter som i notatets datasett er kategorisert under «Ukjent tema», «Blandet tema» og «Årsmøter/skogeierlag». Gjennomgangen av datasettet indikerer at Skogkurs sine trønderske Aktivt Skogbruk-instruktører var underutnyttet i 2018. For Allskogs del bærer resultatene klart preg av at det meste berodde på skogeierlagene. Follo evner ikke å finne at eksempelvis Allskogs sentralledd tilkjennega at man så det som en særskilt oppgave for sentralleddet å øke skogeieres kunnskap og kompetanse i skogbruk. Imidlertid var skogeierlagene i Allskog aktive i 91 aktiviteter i tillegg til årsmøter. Tematisk sett fremstår disse 91 aktivitetene som mangslungne, uten at særskilte tema utkrystalliserer seg som spesielt vektlagt.

Notat 3/21 gir også en oversikt over kunnskaps- og kompetansetilbud for 2018 i bladene Skog og AllskogNytt, samt over en del tilbud gitt via internett, Facebook og YouTube.

Liten bruk av skogfondet

I tillegg til kartleggingen som Follo har gjennomført, presenterer notat 3/21 resultatet fra en studie av trønderske skogeieres bruk av skogfond til dekking av investeringer til kurs og andre kompetansehevende tiltak. Denne studien er gjennomført av Rannveig Kristiansen, Skogselskapet i Trøndelag. Kristiansen viser at skogeierne i svært liten grad bruker skogfond til dekking av utgifter til opplæring og kompetanseheving. I 10-årsperioden 2009-2018 var det for de 47 trønderske kommunene bare 113 utbetalinger av skogfond til slike tiltak, hvorav 18 kommuner ikke hadde noen slike utbetalinger.

Bakgrunn

Notat 3/21 er leveransen på forprosjektet «I retning av flere aktive og begeistrede, personlige skogeiere i Trøndelag». Forprosjektet er en del av det større prosjektet «Skogløftet – Skogklyngen i Trøndelag» som WoodWorks! Cluster har med Trøndelag fylkeskommune.