Man with Reindeer in winter Rovaniemi
Reindrifta har relativt høye ulykkestall Foto: Colourbox

Reindrifta har mange ulykker med personskade

En spørreundersøkelse gjennomført blant 311 reindriftsutøvere i 2020, viser at mange har opplevd ulykke med personskade i sin arbeidshverdag.

I likhet med andre primærnæringer, som fiske og landbruk, har reindrifta relativt høye ulykkestall, viser undersøkelsen fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

– 43 prosent av de som deltok i undersøkelsen svarer at de en eller flere ganger har vært utsatt for en ulykke med personskade de siste fem årene, og av disse hadde 12 prosent opplevd en ulykke med personskade tre ganger eller flere, forteller Anna Kristine Sokki Bongo, rådgiver i helse, miljø og sikkerhet i Norsk Landbruksrådgiving.

Nesten halvparten av ulykkene skjer i forbindelse med bruk av kjøretøy.

Svarene fra reindriftsutøverne viser at flere faktorer ser ut til å øke sannsynligheten for at en ulykke skal inntreffe. Det kan være værforhold som vekslende føreforhold eller vekslende temperaturer på vinteren, dårlig sikt, lange arbeidsøkter og terrengets beskaffenhet, ifølge Johan Martin Stenfjell, rådgiver i helse, miljø og sikkerhet i NLR.

Flere mangler truer sikkerheten

Reindriftsutøverne peker på en rekke forhold og aktiviteter som de anser som risikofylte. Dette er blant annet oppføring og vedlikehold av gjerder, mangel på egnet utstyr, mangel på mobildekning, manglende brannsikring på gjeterhyttene, samt interne og eksterne konflikter. Samtidig er dette eksempler på noe det kan gjøres noe med.

Reinsdyr i fjellet Foto: Colourbox.

– Vi finner at reindriftutøverne generelt er positivt innstilt til, og engasjert i, helse, miljø og sikkerhet, sier Stenfjell.

Flesteparten mener at HMS er viktig og nødvendig for å ta vare på liv og helse. Over halvparten mener at HMS er forenelig med samiske skikker og tradisjoner, mens en liten del er uenig. Mange mener at forebyggende HMS-arbeid kan virke kostnadsbesparende, samtidig som andre mener det kan føre til merkostnader, økt statlig regulering og unødvendig byråkrati.

Frustrert over offentlig forvaltning og arealinngrep

På spørsmål om psykisk stress ble belastninger knyttet til rovvilt, arealinngrep og forvaltningssystemet nevnt hyppigst. Videre var det flere som pekte på interne konflikter og uoverensstemmelser. En del kvinner rapporterer om diskriminering på grunnlag av kjønn, i likhet med hva vi ser innen fiskerinæringen. Dette er viktig å ta tak i.

– Frustrasjoner reindriftsutøverne i denne undersøkelsen opplever i dialogen og kontakten med forvaltningssystemet, og spesielt det som handler om rovvilt og arealinngrep, må tas på alvor, sier Brit Logstein fra Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse.

– Vi har ingen forutsetning til å uttale oss om enkeltsaker, men vi mener det må sees på hvordan dialog og samhandling kan forbedres mellom forvaltning og reindriftsutøvere. Ikke minst gjelder det hvordan vi kan øke gjensidig forståelse, kunnskap og tillit, utdyper Logstein.

Glad for egen ordning for HMS i reindrift

– Jeg veldig fornøyd med den positive responsen HMS-satsingen har fått fra reindriftsnæringen, sier Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgiving og prosjektleder for HMS i reindrift.

Halle Arnes, NLR

Halle Arnes Foto: NLR

Han ser store fordeler med at reindrift og landbruk samarbeider og lærer av hverandre. Ett eksempel som er lett å se er sikkerhetsopplegg rundt bruk av ATV.

– En digitalt oppdatert reindriftsnæring er også i front ved å ta i bruk «psykolog i lomma» via løsningen www.overvinne.no.  Jeg gleder meg til fortsettelsen på den viktige HMS satsningen som er startet, avslutter Arnes.