Agriculture and farmers in transition – between economics, political changes and green trends

Norsk landbruk påvirkes av ulike trender og det er behov for å styrke økonomien. Det skjer også en betydelig nedlegging i norsk landbruk. Politiske skift endrer ikke nødvendigvis retningen på en del utviklingstrekk, men hastighet og omfang. Samtidig er det sterke teknologiske, forbrukermessige, markedsmessige, lokale, nasjonale som globale, men også politiske beslutninger som får konsekvenser for beslutninger på enkeltbruksnivå.

Foto: Jostein Vik
Foto: Jostein Vik

Den strategiske instituttsatsingen (SIS) Landbruk og bønder i endring – mellom økonomi, politiske skift og grønne trender, skal bidra til (1) at Ruralis   har oppdatert kunnskap om og for norsk landbruk fra perspektiv som per i dag ikke dekkes inn av primærnæringsprogrammet i Forskningsrådet (BIONÆR), (2) at Ruralis beholder og videreutvikler kompetanse om norsk landbruk og norske bønder forstått gjennom ruralstudienes teoretiske perspektiv, (3) at Ruralis er en foretrukken norsk partner i ulike forskningssammenhenger, og (4) at Ruralis øker sin andel av nasjonale oppdragsinntekter. En sentral del av dette nås gjennom satsingen ‘Trender i norsk landbruk’. Forskningstema som skal analyseres gjennom denne satsingen berører Bondens livskvalitet, Sosial bærekraft i landbruket, Endringsprosesser for de enkelte bruk og aggregert.

Resultatmål:

  • Analysere data fra spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk 2016 og 2018 og vitenskapelig publisering av forskningsfunn herfra.
  • Kommunisere akademisk og populærvitenskapelig landbruksrelevant kunnskap, herunder policyrelevant innsikt om landbruk og bønder i endring.
  • Gi data til minimum tre prosjekter ved Ruralis for hver undersøkelse
  • Skrive minimum tre artikler, tre kronikker, et dokumentasjonsnotat, en frekvensrapport og en populærvitenskapelig brosjyre basert på data fra Trendundersøkelsen. I tillegg kommer all publisering som er koblet til prosjekt gjennom Trendundersøkelsens data.
  • Inngå som datagrunnlag i minimum fem søknadssamarbeid med andre forskningsinstitutt i perioden deriblant å bli invitert inn i minst 1 H2020-konsortium

Publications

Contact us

Would you like to get in touch with us?
Fill in the form below and we will answer you as soon as possible.