fiske

Næringsutvikling og bioøkonomi

God næringsutvikling i distriktene forutsetter utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap. Vi forsker på næringsutvikling i distriktsnæringer som jord- og skogbruk, havbruk og fiskeri, reiseliv og turisme, bruk av utmark og kystsonen.

 

I vår forskning undersøker vi blant annet betydningen av samspillet mellom ressursgrunnlag, marked, reguleringer, og sosiokulturelle mekanismer. Vi forsker på hvordan ny teknologi tas i bruk og hvordan dette påvirker næringsutøvelsen, og undersøker levekår og livskvalitet hos næringsutøvere og lokalbefolkning.

Fagområder innenfor Næringsutvikling og bioøkonomi
Forskningsleder
Gunn-Turid Kvam

Gunn-Turid Kvam Forskningsleder/Seniorforsker +47 412 11 814