Bygder mellom ruralt og urbant – et helhetlig perspektiv på endringsprosesser (INTBU)

Dette er et femårig strategisk instituttprogram med oppstart i 2001. Hovedmålsettingen er å bidra til å øke forståelsen av sosiale og kulturelle endringsprosesser i bygdene. Bygdene stilles ovenfor nye utfordringer som krever kreativitet og vilje til nyskaping. Grensene mellom bygd og by endres og utviskes, det rurale næringslivet er diversifisert og i stadig mindre grad avhengig av primærnæringene, og bygdebefolkningen er i stor grad en heterogen gruppe med ulik bakgrunn, interesser og behov. Med bakgrunn i de raske samfunnsendringene øker behovet for forskning om hvilke konsekvenser endringsprosessene har for dagligliv og tilpasninger i ulike bygder og for ulike grupper. Programmet vil utføre forskning innen fire temaområder: En analyse av bygdebegrepet og den rurale-urbane dimensjonen, Ruralitet, livsstil og identitet, Ruralitet og kjønn, og Ruralitet og næringsutvikling. Forskerutdanning med doktorgradsstipend og viderekvalifisering i form av post doc. stipend er en del av programmet. Programmet skal også videreutvikle nasjonale og internasjonale forskernettverk. Internasjonal publisering skal prioriteres.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.