Prosjektet skal se på hvilken effekt de ulike formene for innbyggermedvirkning hadde på avgjørelsene som ble tatt under kommunereformen. Prosjektet «Innbyggermedvirkning ved kommunesammenslåinger» utføres på oppdrag fra kommunesektorens organisasjon (KS). Formålet med prosjektet er å fremskaffe mer kunnskap om hvordan innbyggermedvirkning i kommunereformen har vært planlagt og gjennomført. Prosjektet skal bidra til å gi kommunene mer kunnskap om hvordan de bør utføre arbeidet med innbyggermedvirkning.

Prosjektet er tredelt. Første del er en dokumentasjonsfase, hvor det fremskaffes en skjematisk oversikt over samtlige medvirkningstiltak som har blitt gjennomført i forbindelse med kommunereformen. I denne fasen kartlegges antall kommuner som har hatt innbyggerhøringer, hvilken type som er valgt, og hvordan de er utformet med henblikk på blant annet kvalitet. Videre kartlegges valgdeltakelse, valgalternativer og ulikheter i prosess og resultat mellom små og store kommuner, regionsenter og omlandskommune. Deretter sendes en spørreundersøkelse ut til rådmenn, ordførere og medlemmer av kommunens formannskap. På bakgrunn av spørreundersøkelsen gjennomføres en case-studie i 10 kommuner, hvor man gjennomfører intervjuer med ordfører, rådmann og leder for opposisjonen i kommunestyret.

I tillegg til kartleggingen skal Bygdeforskning ha ansvar for å uforme og gjennomføre en spørreundersøkelse som skal gå ut til politikere og administrative ledere i samtlige kommuner som har gjennomført medvirkningstiltak. Gjennom denne spørreundersøkelsen belyses ulike forhold rundt den strategien kommunene valgte for innbyggermedvirkning. Bygdeforskning skal også gjennomføre deler av case-studiene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.