Strukturendringer i landbruket

Prosjektets overordnede målsetting er å utvikle ny kunnskap om strukturelle endringer i landbruk, bygd og kulturlandskap, i nær fortid og nåtid samt å diskutere ulike strukturutviklingstrekk for fremtiden. Fire problemstillinger er sentrale i prosjektet: 1) Hva er de fremste årsakene til og effektene av strukturendringer i landbruket? 2) Hvordan påvirker strukturendringer landskapet (biodiversitet, kulturarv, visuelle kvaliteter og tilgjengelighet)? 3) I hvilken grad er et aktivt landbruk nødvendig for opprettholdelse av levende bygder? 4) Hvordan påvirker strukturendringer i landbruket eiendomsstrukturen i bygdene? Grunnlaget for denne kunnskapsutviklingen vil være dybdestudier i tre regioner i Norge. Hovedfokuset holdes på et av de mest sentrale temaene innenfor landbruks- og bygdeforskningen: årsaker til og virkninger av strukturendringer i landbruket, og hvordan disse strukturene endres over tid. Med dette som utgangspunkt vil tidligere og samtidige strukturendringer bli studert nærmere innenfor følgende områder: eiendomsstruktur, økonomiske forhold i landbruket og landbruksfamilier, bygdesamfunn og landskapsendringer. Kildematerialet vil bestå av dokumentanalyse, statistikk, visuelle geografiske data og kvalitative intervju med bønder, innehavere av landbrukseiendom, lokalpolitikere og representanter for relevante organisasjoner. Situasjonen i Norge vil bli sammenlignet med Sveits, Tyskland og Skottland. Prosjektet vil diskutere ulike politiske utviklingstrekk – økt grad av regulering, status quo og økt liberalisering. Her vil det bli drøftet forhold rundt løsninger for rasjonalisering/fortsatt landbruksaktivitet på landbrukseiendommer, positive og negative følger av endringer i eiendomsstrukturen, befolkning og landbruk, introduksjon av ny teknologi og sosiale aktiviteters betydning for bærekraftige (bygde)samfunn. Endringer langs aksene økonomi, miljø(vern), samfunn og kultur som følger av klimaendringer og en ustabil global finanssituasjon vil også bli diskutert.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

01/01/2010 - 31/12/2013

Prosjektnr

6255.00

Samarbeidspartnere

Norsk institutt for skog og landskap, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, James Hutton Institute, Skotland, The Thünen-Institute for Regional Development; Sveits, The European Centre for Agricultural, Regional, and Environmental Policy Re

Nyheter

Illustrasjonsfoto gårdsbruk 2007 EPS

Et slag for det mellomstore gårdsbruket

En tese om at «midten» forsvinner, the disapperaring middle, til fordel for vekst i veldig store og veldig…

Les mer
Illustrasjonsbilde Foto: Colourbox

Songen frå bygda – om eit landbruk i endring

Ein av dei tidlege songane til Tønes heite «Bonde», og som liten gut kjende eg meg stolt og…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.