Prosjektets overordnede målsetting er å utvikle ny kunnskap om strukturelle endringer i landbruk, bygd og kulturlandskap, i nær fortid og nåtid samt å diskutere ulike strukturutviklingstrekk for fremtiden. Fire problemstillinger er sentrale i prosjektet: 1) Hva er de fremste årsakene til og effektene av strukturendringer i landbruket? 2) Hvordan påvirker strukturendringer landskapet (biodiversitet, kulturarv, visuelle kvaliteter og tilgjengelighet)? 3) I hvilken grad er et aktivt landbruk nødvendig for opprettholdelse av levende bygder? 4) Hvordan påvirker strukturendringer i landbruket eiendomsstrukturen i bygdene? Grunnlaget for denne kunnskapsutviklingen vil være dybdestudier i tre regioner i Norge. Hovedfokuset holdes på et av de mest sentrale temaene innenfor landbruks- og bygdeforskningen: årsaker til og virkninger av strukturendringer i landbruket, og hvordan disse strukturene endres over tid. Med dette som utgangspunkt vil tidligere og samtidige strukturendringer bli studert nærmere innenfor følgende områder: eiendomsstruktur, økonomiske forhold i landbruket og landbruksfamilier, bygdesamfunn og landskapsendringer. Kildematerialet vil bestå av dokumentanalyse, statistikk, visuelle geografiske data og kvalitative intervju med bønder, innehavere av landbrukseiendom, lokalpolitikere og representanter for relevante organisasjoner. Situasjonen i Norge vil bli sammenlignet med Sveits, Tyskland og Skottland. Prosjektet vil diskutere ulike politiske utviklingstrekk – økt grad av regulering, status quo og økt liberalisering. Her vil det bli drøftet forhold rundt løsninger for rasjonalisering/fortsatt landbruksaktivitet på landbrukseiendommer, positive og negative følger av endringer i eiendomsstrukturen, befolkning og landbruk, introduksjon av ny teknologi og sosiale aktiviteters betydning for bærekraftige (bygde)samfunn. Endringer langs aksene økonomi, miljø(vern), samfunn og kultur som følger av klimaendringer og en ustabil global finanssituasjon vil også bli diskutert.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.