TRANSFOREST – Transformasjon av skog på gjengrodd landbruksareal for biologisk mangfold, økosystemtjenester og grønne løsninger

Vi undersøker om tynning av gjengrodde områder kan egne seg som klimatiltak, om tynningen har en positiv effekt på lyskrevende planter og dyr, samt hvilke virkemidler som kreves for å gjøre et slikt tiltak økonomisk lønnsomt for grunneier.

Skog
Skog

TRANSFOREST er et samarbeide mellom NINA (prosjektleder), Bygdeforskning, NIBIO, NMBU, Sveriges Landbruksuniversitet og Göteborgs Universitet i Sverige. Prosjektet undersøker potensiale i kombinert skogsdrift og naturvern på gjengrodde landbruksareal i boreonemoral sone. Biologiske, økonomiske og sosiale aspekter undersøkes.

Et tverrvitenskapelig team skal analysere forhold rundt økologi, skjøtsel, økonomi, holdninger, praktiske forhold hos brukere/eiere, politikkutforming, virkemidler. Prosjektet skal utvikle anbefalinger for hvordan utnytte potensialet i slike gjengroingsareal for økosystemtjenester, som mulig klimatiltak og lokal betydning for rekreasjon og opplevelser.

Gjengroing av kulturlandskapet er negativt for planter og dyr som krever åpne leveområder. Gjengrodde områder har også ofte liten verdi for grunneieren. Samtidig er skog en kilde til fornybar energi, og fornuftig forvaltning av tresatte arealer kan være et viktig klimatiltak. I TransForest tester vi et nytt, alternativt bruksområde for gjengrodde kulturlandskap som kan bidra til å fremme flere ulike interesser og dermed øke verdien av slike områder i framtiden. Vi analyserer politiske muligheter og potensial for å styre utviklingen av nedlagt jordbruksmark mot halvåpen temperert lauvskog og balansere verneformål, klimareduserende mål, fornybar energiproduksjon, og konsekvenser for lokalsamfunn. Denne tilnærmingen kan gi et verdifullt supplement til Klimaskogprogrammet, et klimatiltak som innebærer dyrking av tett granskog. Vi undersøker om tynning av gjengrodde områder kan egne seg som klimatiltak, om tynningen har en positiv effekt på lyskrevende planter og dyr, samt hvilke virkemidler som kreves for å gjøre et slikt tiltak økonomisk lønnsomt for grunneier. Vi undersøker også effektene av tynning på askeskuddsyken, som er en alvorlig soppinfeksjon som rammer ask, samt effektene på foryngelse av eik. Langtidseffekter, særlig vekst, er undersøkt gjennom samarbeid med et prosjekt i Sverige som ble startet i 2000. Prosjektet har, takket være godt samarbeid mellom grunneiere, forskere og myndigheter, etablert 14 lokaliteter i Norge, og like mange i Sverige.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

22/03/2016 - 22/03/2020

Prosjektnr

6354

Samarbeidspartnere

NINA, NIBIO, NMBU, SLU, Göteborgs Universitet

Finansiering

Norges forskningsråd, MILJØFORSK

Nyheter

Ung blandingsskog

Hva er potensialet for å få tilbake deler av edelløvskogen?

Det er nå ettertrykkelig slått fast at arealendringer og naturinngrep er den største trusselen mot tap av artsmangfold, og…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.