Rein

Fjellet og villreinen betyr mye

Lokalbefolkninga et tett knytta til Dovrefjell og Sunndalsfjella, villrein vurderes som viktigere enn moskus, og man er godt fornøyd med lokale fjellstyrer.

Det kommer frem i et forskningsprosjekt om forvaltninga av Dovrefjell og Sunndalsfjella, som er gjort av Ruralis (tidligere Bygdeforskning) og NINA. Ni av ti mener nærhet til fjell og utmark er viktig for bosetning i bygda, viser spørreundersøkelsen som ble gjort.

– Lokalbefolkninga har et vidt spekter av friluftsinteresser og aktiviteter, og en stor andel oppgir at naturopplevelsene i Dovrefjell og Sunndalsfjella er viktige i hverdagen, forteller Frode Flemsæter, som er forsker ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning.

Istid

Siden slutten av siste istid har Dovrefjell og Sunndalsfjella vært leveområde for villreinen, som ble en viktig ressurs for folkene som bosatte seg i området. Mange aksepterer å tilpasse seg for å verne dyrene, som har definert området i tusenvis av år. Skyttelbussen for å verne villreinen har derimot fått en blanda mottakelse.

– Betydninga av villrein for lokalbefolkninga er stor. De fleste virker fornøyde med at deler av Dovrefjell og Sunndalsfjella er verna, og de fleste oppgir de er fornøyde med at det er nasjonalpark i Dovrefjell og Sunndalsfjella. Skyttelbussen har fått en blanda mottakelse. Omtrent halvparten mener skyttelbussen bør bli en fast ordning, noe den nå blir, sier Flemsæter.

Tilrettelagt natur

God merking av stier, god skilting ved stistart og stikryss, og at det er lagt ned trestokker til å gå på der stien går over våt myr frem, trekkes frem som viktig for tilrettelegginga.

– At det eksisterer hytter med matservering og tilrettelagte leirplasser med do, ved og bål, virker å være av noe mindre betydning, skyter Flemsæter inn.

Lokalbefolkninga har høyest tillit til lokale fjellstyrer i forvaltninga.

– Det betyr ikke at de mener sentrale myndigheter ikke skal ha en rolle. De fleste er jevnt over fornøyd med dagens forvaltning av Dovrefjell og Sunndalsfjella, men de fleste mener lokale myndigheter er best egna til å forvalte fjellområdene, avslutter Flemsæter.