Møtedeltagere Psykisk helse
Psykisk helse var hovedtema under møte i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket. På møtet deltok Arbeidstilsynet, Gjensidige, Mattilsynet, Matmerk, Landbruksdirektoratet, Landbrukets brannvernkomité, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Landbrukstenester, Norsk Landbruksrådgiving, Norske Reindriftssamers Landsforbund og forsker ved Ruralis og leder for Nasjonalt kompetansesenter for landbrukshelse St. Olavs Hospital Brit Logstein. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Psykisk helse i landbruket

Psykisk helse var hovedtema under møte i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket.

– Psykisk helse er en viktig problemstilling, men det er dessverre en noe mange fortsatt synes det er vanskelig å snakke om, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – Jeg er derfor glad vi har satt fokus på dette temaet på møtet her i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket, og oppfordrer også alle aktører til å ta dette opp i sitt arbeid der det kan være relevant. Jo flere som snakker høyt om dette, jo lettere blir det å snakke om, sier Bollestad.

Psykisk helse i landbruket var hovedtema for møtet. Brit Logstein, forsker ved Ruralis og leder for Nasjonalt kompetansesenter for landbrukshelse St. Olavs Hospital, innledet om forskningen på bønder og psykisk helse. Psykiske problemer er relativt vanlig i Norge i dag. Selv om helsa til norske bønder er generelt er god, er det mye som tyder på at bønder som yrkesgruppe har dårligere psykisk helse enn andre yrkesgrupper. Dette kan ha flere årsaker, og henger sammen med både eksterne faktorer som bonden ikke kan styre over selv, slik som avhengighet av vær og vind og landbrukspolitiske rammevilkår, og med faktorer på gårdsnivå, slik som arbeidsmengde og økonomi. Det som bidrar positivt til den psykiske helsen er sosialt nettverk, å være godt faglig oppdatert og stor grad av opplevd frihet i arbeidshverdagen som bonde.

Mange opplever hverdagen som krevende

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) spiller en viktig rolle med å stille med kriseberedskap for alle bønder som opplever å komme i en krise, og har opplevd større pågang og et økende antall saker der de har ytt bistand de siste årene. Dette kan både henge sammen med at mange opplever hverdagen som krevende, men også at NLRs tilbud har blitt mer kjent. I tillegg til arbeidet med kriseberedskap, blir også NLRs medlemmer fulgt opp av NLR og de samarbeidende bedriftshelsetjenestene. Det understrekes at for å bidra til å forebygge psykiske utfordringer, er det viktig med samarbeid mellom de ulike organisasjonene i landbruket.

Viktig å bry seg om naboen eller vennen

Mattilsynet orienterte om sine rutiner for tilsyn og involvering av helsepersonell. De har god samhandling med andre aktører dersom det er behov for det i forbindelse med tilsyn, både politi, landbruksnæringa og helsevesenet. Norges Bondelag jobber med informasjon og mobilisering rundt psykisk helse i landbruket. De har utarbeidet ulikt informasjonsmateriell som nå fornyes, på nettsidene godtbondevett.no og tryggeresammen.no. Psykisk helse er også et tema som blir tatt opp på ulike møter og arrangementer i regi av Norges Bondelag. Det er hjelp å få på ulike områder dersom hverdagen blir for tøff, og dette er det viktig å formidle ut til bøndene. Noe av det viktigste man som bonde kan gjøre er å bry seg om naboen eller vennen, og spørre hvordan det egentlig  går, dersom man har en mistanke om at det er noe som er tøft.

Deltakerne på møte

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ledet møtet i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket. På møtet deltok Arbeidstilsynet, Gjensidige, Mattilsynet, Matmerk, Landbruksdirektoratet, Landbrukets brannvernkomité, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Landbrukstenester og Norsk Landbruksrådgiving. Norske Reindriftssamers Landsforbund er nye medlemmer av forumet, og deltok for første gang. I tillegg deltok Brit Logstein, forsker ved Ruralis og leder for Nasjonalt kompetansesenter for landbrukshelse St. Olavs Hospital.

Denne saken er skrevet av Landbruks- og matdepartementet.