Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

God veiledning til elevene kan gi næring i distriktene

Godt samarbeid mellom skoler og næringsliv er verdifullt for å rekruttere ungdom i distriktene til lokale arbeidsplasser.

En aldrende befolkning og fraflytting er utfordringer som en god del distriktskommuner står overfor eller frykter. Da er det et godt utgangspunkt at mange unge ofte har et positivt forhold til hjemstedet sitt, men hva kan kommunene gjøre for å holde på arbeidskraften?

I et ferskt prosjekt har Selbu kommune i Trøndelag, Ruralis og NTNU samfunnsforskning gått inn i problemstillingen, med utgangspunkt i Selbu. Målet har vært å skaffe kunnskap om hvordan relevante aktører i Selbu kan utvikle og iverksette en samskapt karriereveiledning som ivaretar både elevenes, næringslivets og lokalsamfunnets behov.

Elevene etterspør rollemodeller

På bakgrunn av funnene foreslår prosjektgruppa blant annet at

  • ungdommers første møte med lokale bedrifter/arbeidsplasser må skje i god tid før valget av videregående studieretning
  • skolenes samarbeid med lokale virksomheter bør gjøres mindre tilfeldig og mer systematisk og inkluderende
  • elevene i større grad bør få mulighet til å besøke bedrifter for å se og lære om hva det jobbes med istedenfor bare å høre om dem
  • elevene får møte ungdom som nettopp har gjort et tilsvarende valg. Man etterspør rollemodeller – ungdom som har realistiske og nylige erfaringer som kan fortelle om dette.

Rustes mot framtid på hjemstedet

– Bevissthet om interessante jobbmuligheter lokalt kan styrke de unges mulighet til å innrette seg mot en videre framtid på hjemstedet. Samtidig er det sånn at ungdom som ønsker å bli boende eller returnere til hjemstedet gir utsikter til et fremtidig rekrutteringsgrunnlag for lokale virksomheter, sier forsker Maja Farstad i Ruralis.

Men unges kjennskap til hva som eksisterer på hjemstedet er ikke noe som oppnås automatisk. Siden enkelte yrker og virksomheter er langt mer synlige enn andre, er det lett at det utvikles standardoppfatninger av hva stedet har å by på. Unge kjenner ofte ikke til mangfoldet som finnes av arbeidsplasser i nærmiljøet, og heller ikke mangfoldet av ulike stillinger og kompetanse på den enkelte arbeidsplass.

Kompetanse til best mulig valg

– Karriereveiledningen i skolen skal bidra til at elevene får kompetanse til å foreta gode livsvalg. Dette fordrer kunnskap om seg selv, om utdanningssystemet og om samfunnets og arbeidslivets behov og muligheter. Derfor er det essensielt med et stabilt og nært samarbeid mellom skole, lokale virksomheter og lokalsamfunnet, sier Farstad.

Prosjektet Samskapt karriereveiledning og karrierelæring for unge i distriktene – med Selbu som case er finansiert av Regionalt forskningsfond Trøndelag. Det eies og ledes av Selbu kommune, sektor oppvekst. Samarbeidspartnere i prosjektet er Ruralis, NTNU Samfunnsforskning og Selbu videregående skole.

Rapporten fra prosjektet, som forskere fra NTNU Samfunnsforskning og Ruralis står bak, kan leses her.