Våronn på Lein Nedre
Våronn på Lein Nedre Foto: Harald A. Lein

Nytt prosjekt forsker på klimanøytralt landbruk i EU

Jordbruk og skogbruk kan spille en nøkkelrolle når EU skal nå målet om klimanøytralitet innen 2050. Ruralis er ett av de 17 instituttene som skal bidra til å knekke kodene i et nytt internasjonalt forskningsprosjekt

Ruralis deltar i de fleste arbeidspakkene i prosjektet «Land Management for Sustainability» (LAMASUS). Som eneste norske forskningsinstitutt skal de blant annet bidra til å utvikle en europeisk database med oversikt over økonomisk støtte jordbruket i Norge og EU mottar fra staten.

– Vi vil også være med å utvikle scenarier for hvordan endringer i politikk, for eksempel tilskudd, påvirker jordbruket i en mer bærekraftig retning. Databasen og scenariene skal brukes til å lage nasjonale simuleringsmodeller for jordbruket i Europa, forteller seniorforsker Klaus Mittenzwei i Ruralis. Han er prosjektleder for den norske delen av LAMASUS.

Arealbruk med nøkkelrolle
Som en del av EUs grønne giv (European Green Deal), og i tråd med Europeisk klimalov, har EU satt seg et bindende mål om å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Arealbrukssektoren kan spille en nøkkelrolle for å nå disse målene, ettersom den har større potensial for karbonbinding enn noen annen sektor. Den fjerner faktisk allerede 7 prosent av alle EU-utslipp.

Det ferske LAMASUS-prosjektet vil tilby verktøy og modeller som skal hjelpe beslutningstakerne i EU å vurdere virkningene av fremtidig arealbrukspolitikk i før den innføres. I tillegg vil LAMASUS utvikle en ny styringsmodell basert på dialog med interessenter på flere nivåer, fra EU-kommisjonen, via nasjonal og lokal administrasjon ned til innbyggere. Prosjektet skal også utvikle verktøy for å samordne landbruk, skogbruk og klimapolitikk for at EU skal nå målet om klimanøytralitet.

17 institusjoner fra 8 land
Prosjektet samler 17 forskningsinstitusjoner fra 8 EU-land. Det bygger på etablerte modelleringsverktøy som brukes til å forutsi virkningene av klima-, landbruks- og skogbrukspolitikk, på lokalt, nasjonalt og regionalt nivå.

Oppstartsmøtet for prosjektet arrangeres av International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) fra 12.-14. oktober. Her vil partnerne diskutere hvordan prosjektet kan formidle aktuelle problemstillinger til beslutningstakere i EU og utarbeide et veikart for det første året av LAMASUS-prosjektet.

Se internasjonal pressemelding fra prosjektet:

Press release for LAMASUS kickoff meeting on 12th Oct. 2022