Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

På oppdrag fra Værnesregionen gjennomfører Norsk senter for bygdeforskning sammen med Nordlandsforskning en evaluering av dagens modell for styring og ledelse i Værnesregionen. Værnesregionen er et omfattende interkommunalt samarbeid mellom kommunene Frosta, Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Samarbeidet er komplekst hva gjelder samarbeidsområder (myndighetsutøvende tjenester og administrative innkjøp/tjenester), type kommuner (sentrale vekstkommuner og distriktskommuner med folketallsnedgang) og antall samarbeidsorgan i det interkommunale samarbeidet. Samarbeidet er organisert som vertskommunesamarbeid og tar form som både administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemd.

Evalueringen skal i første rekke rettes mot prosessene som danner grunnlaget for beslutningsmyndighet, styring og ledelse etter kommunelovens bestemmelser og de særlover som regulerer myndighetsutøvelse. Prosjektet fokuserer på å evaluere et overordnet styrings- og ledelsesperspektiv, ikke tjenesteproduksjonen. Prosjektet skal vurdere om dagens ordning bør videreføres eller om man bør skifte til ny modell for politisk og administrativ styring i Værnesregionsamarbeidet.

Evalueringen baser seg på tre kunnskapskilder: intervju (nøkkelinformanter i Værnesregionsamarbeidet og relevant juridisk ekspertise), dokumentgjennomgang (styringsverktøy, samt prinsipielle saker m.m.) og eksisterende forskning/evalueringer.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.