Skogs- og fjellbygdene er rike på naturressurser, men de tradisjonelle næringene svekkes og marginaliseres. Nasjonale og internasjonale føringer knyttet til bla landbruks- og miljøpolitikk får til dels store konsekvenser. Natursyn og syn på arealbruk og arealrettigheter er i endring. Programmet fokuserer på de lokale reaksjoner og tilpasninger til de endrede forutsetningene, og de handlingsrom som kan utvikles. Programmet vil analysere ulike handlingsstrategier på individ-, enkeltbruk-/husholdningsnivå og lokalsamfunnsnivå. Programmet vil både beskrive og analysere disse handlingsstrategiene som utslag av større endringer og se hvilke konskevenser strategiene i neste omgang får sosioøkonomisk, sosiokulturelt, for landbruk, arealbruk og landskapsutvikling. Metodisk skal det gjennomføres flere casestudier i skogs- og fjellbygder. I casestudiene inngår både kvalitative studier og kvantitative surveyer. I tillegg skal det gjennomføres en kvantitativ holdningsstudie som vil være representativ for hele befolkningen. Programmet er tverrvitenskapelig, med disiplinene sosiologi, geografi, statsvitenskap og biologi.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.