Naturressurser og lokal utvikling i skogs- og fjellbygdene – mellom marginalisering, kommersialisering og vern

Skogs- og fjellbygdene er rike på naturressurser, men de tradisjonelle næringene svekkes og marginaliseres. Nasjonale og internasjonale føringer knyttet til bla landbruks- og miljøpolitikk får til dels store konsekvenser. Natursyn og syn på arealbruk og arealrettigheter er i endring. Programmet fokuserer på de lokale reaksjoner og tilpasninger til de endrede forutsetningene, og de handlingsrom som kan utvikles. Programmet vil analysere ulike handlingsstrategier på individ-, enkeltbruk-/husholdningsnivå og lokalsamfunnsnivå. Programmet vil både beskrive og analysere disse handlingsstrategiene som utslag av større endringer og se hvilke konskevenser strategiene i neste omgang får sosioøkonomisk, sosiokulturelt, for landbruk, arealbruk og landskapsutvikling. Metodisk skal det gjennomføres flere casestudier i skogs- og fjellbygder. I casestudiene inngår både kvalitative studier og kvantitative surveyer. I tillegg skal det gjennomføres en kvantitativ holdningsstudie som vil være representativ for hele befolkningen. Programmet er tverrvitenskapelig, med disiplinene sosiologi, geografi, statsvitenskap og biologi.

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6163.00

Prosjektperiode

01/01/2004 - 31/12/2010

Samarbeidspartnere

NOVA/NINA v Forsker I Ketil Skogen og Olve Krange, Biologisk institutt NTNU v prof. Gunilla A. Olsson, Institutt for soiologi og samfunnsvitenskap 1. manuensis Marit Reitan

Finansiering

Norges forskningsråd

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.