Det nasjonale målet om å øke norskandelen i forrasjonen til norske husdyr er nedfelt både i Stortingsmelding (LMD 2016) og Stortingsproposisjon (LMD 2020).

Norsk husdyrproduksjon er per i dag i stor grad avhengig av import av proteinråvare, i all hovedsak soya som er sterkt assosiert med avskoging og klimagassutslipp. ONETWO har som hovedmål å evaluere og utvikle bruken av bioraffinering av engvekster som ett tiltak for å øke nasjonal sjølbergingsgrad på fôrprotein i norsk husdyrhold. Bioraffinering er vist å ha et stort potensial for kommersialisering gjennom mekanisk separasjon av gresset til to parallelle varestrømmer og verdikjeder: 1) en pressaft som avvannes til grønt proteinkonsentrat (GPK) godt egna for kraftfôr til enmaga dyr, og 2) en fiberrik press-rest (pulp) velegna for ensilering til drøvtyggerfôr. Gjennom en transdisiplinær og deltakende metode, hvilken involverer dedikerte forskergrupper og industripartnere fra hele verdikjeden, har vi som mål å 1) forbedre energieffektiviteten i bioraffineringsprosessen gjennom å benytte en nyutviklet avvanningsmetode, 2) vurdere fôrverdien av GPK og pulp som fôr til broilerkylling og melkeku gjennom in vitro fordøyelighetsanalyser og fôringsforsøk, 3) utvikle mulige forretningsmodeller for bioraffinering av engvekster i en norsk kontekst. For å lykkes med vår ambisiøse målsetning, inkluderer ONETWO eksperter innen fôrdyrking, agroteknologi, bioraffinering, husdyr- og samfunnsvitenskap. Viktige samfunnseffekter av ONETWO vil være forbedret ressursutnyttelse, landbruk i hele landet, økt andel norske fôringredienser og redusert importavhengighet. Økt lønnsomhet og bærekraft sikrer et konkurransekraftig og levedyktig norsk landbruk.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.